ភាពយន្កកំពុងពេញនិយម -Top Movie Popular View more »
App DownloadKhmerFlix-App

KhmerFlix-App

KhmerFlix-App
App Download
IMDb: N/A
N/A

Download ជម្រើសទី​ 1👇​​​​   Download ជម្រើសទី​ 2 👇 Download ជម្រើសទី​ 3 👇 បើសិនជា Download ជម្រើសទី1 មិនដំណើរការសូមចុច download ជម្រើសទី 2 ឬ ជម្រើសទី 3 នេះជា App របស់ KhmerFlix ដែលប្រតិបត្តិការលើAndroid យើងបានព្យាយាមបង្កើត App ដើម្បីអោយបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាភាពយន្តពី…

Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)
IMDb: N/A
N/A

Dr. Lily Houghton enlists the aid of wisecracking skipper Frank Wolff to take her down the Amazon in his dilapidated boat. Together, they search for an ancient tree that holds…

F9 (2021)

F9 (2021)

F9 (2021)
IMDb: 5.5
143 min

Cipher enlists the help of Jakob, Dom’s younger brother to take revenge on Dom and his team.

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)
IMDb: N/A
92 min

Country: 
Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)
IMDb: N/A
N/A

Arcadia may look like an ordinary town, but it lies at the center of magical and mystical lines that makes it a nexus for many battles among otherworldly creatures, including…

Seobok (2021)

Seobok (2021)

Seobok (2021)
IMDb: N/A
N/A

A former intelligence agent gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble.

និយាយខ្មែរNinja Assassin ពិឃាតនិនចា

Ninja Assassin ពិឃាតនិនចា

Ninja Assassin ពិឃាតនិនចា
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
99 min

Ninja Assassin follows Raizo, one of the deadliest assassins in the world. Taken from the streets as a child, he was transformed into a trained killer by the Ozunu Clan,…

Genre: Action, Thriller
Black Widow (2021)

Black Widow (2021)

Black Widow (2021)
IMDb: N/A
N/A

Natasha Romanoff, also known as Black Widow, confronts the darker parts of her ledger when a dangerous conspiracy with ties to her past arises. Pursued by a force that will…

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)
IMDb: 6.5
99 min

The world’s most lethal odd couple – bodyguard Michael Bryce and hitman Darius Kincaid – are back on another life-threatening mission. Still unlicensed and under scrutiny, Bryce is forced into…

Country: 
The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)
TMDb: 8.4
50 min

Following the events of “Avengers: Endgame”, the Falcon, Sam Wilson and the Winter Soldier, Bucky Barnes team up in a global adventure that tests their abilities, and their patience.

Status: Returning Series
Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

Country: 
Loki (2021)

Loki (2021)

Loki (2021)
TMDb: 9.2
52 min

After stealing the Tesseract during the events of “Avengers: Endgame,” an alternate version of Loki is brought to the mysterious Time Variance Authority, a bureaucratic organization that exists outside of…

Status: Returning Series
និយាយខ្មែរបងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Ina, whose ex-boyfriend runs off, leaving her in debt, manages to catch on a cunning con artist who tries to con her. But instead of turning him to the police,…

Genre: Comedy, Romance
New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)
IMDb: 6.7
116 min

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true…

Country: 
Eps1The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-03-19

Sam Wilson and Bucky Barnes realize that their futures are anything but normal.   Download This Episode        Download khmer Subtitle   

Episode Title: New World Order
Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)
IMDb: N/A
240 min

Zack Snyder’s definitive director’s cut of Justice League. Determined to ensure Superman’s ultimate sacrifice was not in vain, Bruce Wayne aligns forces with Diana Prince with plans to recruit a…

Country: 
Girl from Nowhere

Girl from Nowhere

Girl from Nowhere
TMDb: 8.4
42 min

A mysterious, clever girl named Nanno transfers to different schools, exposing the lies and misdeeds of the students and faculty at every turn.

Status: Returning Series
Mortal (2020)

Mortal (2020)

Mortal (2020)
IMDb: 5.8
104 min

Fantasy adventure origin story about a young man discovering he has God-like powers based on ancient Norwegian mythology.

Country: 
Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb: N/A
N/A

Long ago, in the fantasy world of Kumandra, humans and dragons lived together in harmony. But when an evil force threatened the land, the dragons sacrificed themselves to save humanity….

Country: 
Eps1-6Loki Season 1 All Episodes

Loki Season 1 All Episodes

Loki Season 1 All Episodes
Season 1
Episode: 1-6
Air Date: 2021-06-09

After stealing the Tesseract in “Avengers: Endgame,” Loki lands before the Time Variance Authority.  https://playerproxy.khfullhd.net/episodes/loki-1×1/  

Episode Title: Glorious Purpose
Serie: Loki
Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)
IMDb: 7.1
142 min

In the afterlife, one guardian helps a man throug h his trials, while his two colleagues help a former guardian on earth.

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)
IMDb: 6.6
130 min

Kongwen Lu is the author of a fantasy novel series following a heroic teenager, also named Kongwen, on a quest to end the tyrannical rule of Lord Redmane, under the…

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)

John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)

John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)
IMDb: 7.4
130 min

Super-assassin John Wick returns with a $14 million price tag on his head and an army of bounty-hunting killers on his trail. After killing a member of the shadowy international…

Country: 
Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)
IMDb: N/A
N/A

Dr. Lily Houghton enlists the aid of wisecracking skipper Frank Wolff to take her down the Amazon in his dilapidated boat. Together, they search for an ancient tree that holds…

F9 (2021)

F9 (2021)

F9 (2021)
IMDb: 5.5
143 min

Cipher enlists the help of Jakob, Dom’s younger brother to take revenge on Dom and his team.

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)
IMDb: N/A
92 min

Country: 
Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)
IMDb: N/A
N/A

Arcadia may look like an ordinary town, but it lies at the center of magical and mystical lines that makes it a nexus for many battles among otherworldly creatures, including…

Seobok (2021)

Seobok (2021)

Seobok (2021)
IMDb: N/A
N/A

A former intelligence agent gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble.

និយាយខ្មែរNinja Assassin ពិឃាតនិនចា

Ninja Assassin ពិឃាតនិនចា

Ninja Assassin ពិឃាតនិនចា
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
99 min

Ninja Assassin follows Raizo, one of the deadliest assassins in the world. Taken from the streets as a child, he was transformed into a trained killer by the Ozunu Clan,…

Genre: Action, Thriller
Black Widow (2021)

Black Widow (2021)

Black Widow (2021)
IMDb: N/A
N/A

Natasha Romanoff, also known as Black Widow, confronts the darker parts of her ledger when a dangerous conspiracy with ties to her past arises. Pursued by a force that will…

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)
IMDb: 6.5
99 min

The world’s most lethal odd couple – bodyguard Michael Bryce and hitman Darius Kincaid – are back on another life-threatening mission. Still unlicensed and under scrutiny, Bryce is forced into…

Country: 
App DownloadKhmerFlix-App

KhmerFlix-App

KhmerFlix-App
App Download
IMDb: N/A
N/A

Download ជម្រើសទី​ 1👇​​​​   Download ជម្រើសទី​ 2 👇 Download ជម្រើសទី​ 3 👇 បើសិនជា Download ជម្រើសទី1 មិនដំណើរការសូមចុច download ជម្រើសទី 2 ឬ ជម្រើសទី 3 នេះជា App របស់ KhmerFlix ដែលប្រតិបត្តិការលើAndroid យើងបានព្យាយាមបង្កើត App ដើម្បីអោយបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាភាពយន្តពី…

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

Country: 
New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)
IMDb: 6.7
116 min

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true…

Country: 
The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)
TMDb: 8.4
50 min

Following the events of “Avengers: Endgame”, the Falcon, Sam Wilson and the Winter Soldier, Bucky Barnes team up in a global adventure that tests their abilities, and their patience.

Status: Returning Series
Eps1The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-03-19

Sam Wilson and Bucky Barnes realize that their futures are anything but normal.   Download This Episode        Download khmer Subtitle   

Episode Title: New World Order
Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)
IMDb: 7.1
142 min

In the afterlife, one guardian helps a man throug h his trials, while his two colleagues help a former guardian on earth.

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
និយាយខ្មែរThe Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)

The Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)

The Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

ដំណើរវីរភាពចូលទៅក្នុងពិភពដាយណូស័រជាកន្លែងដែល Apatosaurus ឈ្មោះ អាឡូ បានបង្កើតឱ្យមានមិត្តជាមនុស្ស Peter Sohn An epic journey into the world of dinosaurs where an Apatosaurus named Arlo makes an unlikely human friend.

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb: N/A
N/A

Long ago, in the fantasy world of Kumandra, humans and dragons lived together in harmony. But when an evil force threatened the land, the dragons sacrificed themselves to save humanity….

Country: 
A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)
IMDb: 6.6
130 min

Kongwen Lu is the author of a fantasy novel series following a heroic teenager, also named Kongwen, on a quest to end the tyrannical rule of Lord Redmane, under the…

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
និយាយខ្មែរបងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Ina, whose ex-boyfriend runs off, leaving her in debt, manages to catch on a cunning con artist who tries to con her. But instead of turning him to the police,…

Genre: Comedy, Romance
Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)
IMDb: N/A
240 min

Zack Snyder’s definitive director’s cut of Justice League. Determined to ensure Superman’s ultimate sacrifice was not in vain, Bruce Wayne aligns forces with Diana Prince with plans to recruit a…

Country: 
Space Sweepers (2021)

Space Sweepers (2021)

Space Sweepers (2021)
IMDb: N/A
N/A

When the crew of a space junk collector ship called The Victory discovers a humanoid robot named Dorothy that’s known to be a weapon of mass destruction, they get involved…

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)
TMDb: 8.9
24 min

Status: Returning Series
និយាយខ្មែរBikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)

Bikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)

Bikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A
N/A

“Sakkarin” is a 25 years old guy who could not find a job as her mother wishes him to be a banker. To take care and make the family happy,…

Genre: Comedy
Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
Eps2The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2021-03-26

Download This Episode Download Khmer Subtitle    Download English Subtitle  

Episode Title: Episode 2
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
181 min

After the devastating events of[ Avengers: Infinity War (2018), the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more in order to reverse Thanos’ actions…

Country: 
Movies 2021 View more »
Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)
IMDb: N/A
N/A

Dr. Lily Houghton enlists the aid of wisecracking skipper Frank Wolff to take her down the Amazon in his dilapidated boat. Together, they search for an ancient tree that holds…

Jolt (2021)

Jolt (2021)

Jolt (2021)
IMDb: N/A
N/A

Lindy is an acid-tongued woman with rage issues who controls her temper by shocking herself with an electrode vest. One day she makes a connection with Justin, who gives her…

Country: 
Genre: Action, Comedy
Blood Red Sky (2021)

Blood Red Sky (2021)

Blood Red Sky (2021)
IMDb: N/A
121 min

A woman with a mysterious illness is forced into action when a group of terrorists attempt to hijack a transatlantic overnight flight. In order to protect[ her son she will…

F9 (2021)

F9 (2021)

F9 (2021)
IMDb: 5.5
143 min

Cipher enlists the help of Jakob, Dom’s younger brother to take revenge on Dom and his team.

Justice Society: World War II

Justice Society: World War II

Justice Society: World War II
IMDb: N/A
N/A

When the Flash finds himself dropped into the middle of World War II, he joins forces with Wonder Woman and her top-secret team known as the Justice Society of America.

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)
IMDb: N/A
92 min

Country: 
Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)
IMDb: N/A
N/A

Arcadia may look like an ordinary town, but it lies at the center of magical and mystical lines that makes it a nexus for many battles among otherworldly creatures, including…

Midnight in the Switchgrass (2021)

Midnight in the Switchgrass (2021)

Midnight in the Switchgrass (2021)
IMDb: N/A
N/A

FBI Agent Helter and his partner Lombardi are very close to busting a sex-trafficking ring. When they realize their investigation has crossed the path of a brutal serial killer, they…

Redemption Day (2021)

Redemption Day (2021)

Redemption Day (2021)
IMDb: 6.5
99 min

Country: 
Genre: Action, Thriller
Censor

Censor

Censor
IMDb: 5.9
84 min

Country: 
Genre: Horror
The Forever Purge (2021)

The Forever Purge (2021)

The Forever Purge (2021)
IMDb: N/A
N/A

All the rules are broken as a sect of lawless marauders decides that the annual Purge does not stop at daybreak and instead should never end as they chase a…

Fear Street: 1666 – Part 3 (2021)

Fear Street: 1666 – Part 3 (2021)

Fear Street: 1666 – Part 3 (2021)
IMDb: N/A
N/A

In 1666, a colonial town is gripped by a hysterical witch-hunt that has deadly consequences for centuries to come, and it’s up to teenagers in 1994 to finally put an…

Fear Street: 1978 – Part 2 (2021)

Fear Street: 1978 – Part 2 (2021)

Fear Street: 1978 – Part 2 (2021)
IMDb: N/A
N/A

In 1978, two rival groups at Camp Nightwing must band together to solve a terrifying mystery when horrors from their towns’ history come alive.

Genre: Horror, Mystery
ដំណោះស្រាយសម្រាប់ PC មិនអាចបើកចូល​វេបសាយ KhmerFlix (KhFullHD.Net)

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ PC មិនអាចបើកចូល​វេបសាយ KhmerFlix (KhFullHD.Net)

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ PC មិនអាចបើកចូល​វេបសាយ KhmerFlix (KhFullHD.Net)
IMDb: N/A
N/A
N/A

មួយរយៈនេះបងប្អូនដែល ប្រើ PC Window ប្រាកដជាបើក website : KhmerFlix មិនដំណើរការ! មូលហេតុគឺ ដោយសារ តែ software Antivirus របស់ប្អូន បាន Update Scanner ជាមួយហ្នឹង ip address HTTPS , មិនជាបញ្ហាទេ នេះជាវិធី ដោះស្រាយយ៉ាងងាយស្រួល

Space Jam: A New Legacy (2021)

Space Jam: A New Legacy (2021)

Space Jam: A New Legacy (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

When LeBron and his young son Dom are trapped in a digital space by a rogue A.I., LeBron must get them home safe by leading Bugs, Lola Bunny and the…

Seobok (2021)

Seobok (2021)

Seobok (2021)
IMDb: N/A
N/A

A former intelligence agent gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble.

Recently Added Movie ភាពយន្តទើបតែបញ្ចូលថ្មីៗView more »
Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)
IMDb: N/A
N/A

Dr. Lily Houghton enlists the aid of wisecracking skipper Frank Wolff to take her down the Amazon in his dilapidated boat. Together, they search for an ancient tree that holds…

F9 (2021)

F9 (2021)

F9 (2021)
IMDb: 5.5
143 min

Cipher enlists the help of Jakob, Dom’s younger brother to take revenge on Dom and his team.

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)
IMDb: N/A
92 min

Country: 
Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)
IMDb: N/A
N/A

Arcadia may look like an ordinary town, but it lies at the center of magical and mystical lines that makes it a nexus for many battles among otherworldly creatures, including…

Seobok (2021)

Seobok (2021)

Seobok (2021)
IMDb: N/A
N/A

A former intelligence agent gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble.

និយាយខ្មែរNinja Assassin ពិឃាតនិនចា

Ninja Assassin ពិឃាតនិនចា

Ninja Assassin ពិឃាតនិនចា
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
99 min

Ninja Assassin follows Raizo, one of the deadliest assassins in the world. Taken from the streets as a child, he was transformed into a trained killer by the Ozunu Clan,…

Genre: Action, Thriller
Black Widow (2021)

Black Widow (2021)

Black Widow (2021)
IMDb: N/A
N/A

Natasha Romanoff, also known as Black Widow, confronts the darker parts of her ledger when a dangerous conspiracy with ties to her past arises. Pursued by a force that will…

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)
IMDb: 6.5
99 min

The world’s most lethal odd couple – bodyguard Michael Bryce and hitman Darius Kincaid – are back on another life-threatening mission. Still unlicensed and under scrutiny, Bryce is forced into…

Country: 
App DownloadKhmerFlix-App

KhmerFlix-App

KhmerFlix-App
App Download
IMDb: N/A
N/A

Download ជម្រើសទី​ 1👇​​​​   Download ជម្រើសទី​ 2 👇 Download ជម្រើសទី​ 3 👇 បើសិនជា Download ជម្រើសទី1 មិនដំណើរការសូមចុច download ជម្រើសទី 2 ឬ ជម្រើសទី 3 នេះជា App របស់ KhmerFlix ដែលប្រតិបត្តិការលើAndroid យើងបានព្យាយាមបង្កើត App ដើម្បីអោយបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាភាពយន្តពី…

Street Fighter II: The Animated Movie (1994)

Street Fighter II: The Animated Movie (1994)

Street Fighter II: The Animated Movie (1994)
IMDb: 7.2
102 min

Country: 
Genre: Action, Animation
និយាយខ្មែរTerminator 2: Judgment Day – KhmerDub (1991)

Terminator 2: Judgment Day – KhmerDub (1991)

Terminator 2: Judgment Day – KhmerDub (1991)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Nearly 10 years have passed since Sarah Connor was targeted for termination by a cyborg from the future. Now her son, John, the future leader of the resistance, is the…

និយាយខ្មែរExodus: Gods and Kings -KhmerDub (2014)

Exodus: Gods and Kings -KhmerDub (2014)

Exodus: Gods and Kings -KhmerDub (2014)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Exodus: Gods and Kings បណ្តាសារព្រះ (និយាយខ្មែរ) ដែលនិយាយអំពី កំហឹងរបស់ព្រះទៅលើប្រជាជាតិ អេហ្សុីប ដែលបង្ករឡើងដោយស្តេចអេហ្សុីប ដែលបានធ្វើទុក្ខលើ ប្រជាជន អុីស្រអែលដែលជាទាសកររបស់អេសហ្សុីប! The defiant leader Moses rises up against the Egyptian Pharaoh Ramses, setting 400,000 slaves on a monumental…

Cars (2006)

Cars (2006)

Cars (2006)
IMDb: 7.1
117 min

Lightning McQueen, a hotshot rookie race car driven to succeed, discovers that life is about the journey, not the finish line, when he finds himself unexpectedly detoured in the sleepy…

Country: 
Weathering with You (2019)

Weathering with You (2019)

Weathering with You (2019)
IMDb: 7.5
112 min

The summer of his high school freshman year, Hodaka runs away from his remote island home to Tokyo, and quickly finds himself pushed to his financial and personal limits. The…

Country: 
Jolt (2021)

Jolt (2021)

Jolt (2021)
IMDb: N/A
N/A

Lindy is an acid-tongued woman with rage issues who controls her temper by shocking herself with an electrode vest. One day she makes a connection with Justin, who gives her…

Country: 
Genre: Action, Comedy
Blood Red Sky (2021)

Blood Red Sky (2021)

Blood Red Sky (2021)
IMDb: N/A
121 min

A woman with a mysterious illness is forced into action when a group of terrorists attempt to hijack a transatlantic overnight flight. In order to protect[ her son she will…

Sonic the Hedgehog (2020)

Sonic the Hedgehog (2020)

Sonic the Hedgehog (2020)
IMDb: N/A
N/A

Based on the global blockbuster videogame franchise from Sega, Sonic the Hedgehog tells the story of the world’s speediest hedgehog as he embraces his new home on Earth. In this…

និយាយខ្មែរShaolin-សាវលីន (2011)

Shaolin-សាវលីន (2011)

Shaolin-សាវលីន (2011)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចូលក្នុងជម្លោះនៅពេលដែលការជំរុញសង្គ្រាមព្យាយាមពង្រីកអំណាចរបស់ពួកគេដោយធ្វើសង្គ្រាមលើទឹកដីជិតខាង។ ជំរុញដោយជោគជ័យរបស់គាត់នៅសមរភូមិវ័យក្មេងនិងអ្នកវាយកក់អាវុធក្រអឺតក្រទមនៅឯចៅហ្វាយនាយរបស់ Shaolin នៅពេលដែលគាត់បានវាយម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនៅក្នុង duel មួយ។ ប៉ុន្តែមោទនភាពកើតឡើងមុនពេលការដួលរលំ។ នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានលុបចោលដោយគូប្រជែងដែលជាគូប្រជែងហាវត្រូវបានបង្ខំឱ្យជ្រកកោនដោយព្រះសង្ឃ។ នៅពេលដែលភាពវឹកវរស៊ីវិលរាលដាលហើយប្រជាជនទទួលរងការទទួលរងនិងចៅហ្វាយនាយដែលត្រូវបានបង្ខំឱ្យធ្វើជំហរដ៏សាហាវប្រឆាំងនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យអាក្រក់។ ពួកគេបានចាប់ផ្តើមផែនការហ៊ានឬជួយសង្គ្រោះនិងរត់គេចខ្លួន។ China is plunged into strife as feuding warlords try to expand their power by warring over neighboring lands. Fuelled by…

Genre: Action, Drama
Justice Society: World War II

Justice Society: World War II

Justice Society: World War II
IMDb: N/A
N/A

When the Flash finds himself dropped into the middle of World War II, he joins forces with Wonder Woman and her top-secret team known as the Justice Society of America.

A War (2015)

A War (2015)

A War (2015)
IMDb: N/A
N/A
N/A

Genre: Drama, War
Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)

Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)

Scouts Guide to the Zombie Apocalypse (2015)
IMDb: N/A
N/A

Three scouts and lifelong friends join forces with one badass cocktail waitress to become the world’s most unlikely team of heroes. When their peaceful town is ravaged by a zombie…

Genre: Comedy, Horror
The Last Samurai (2003)

The Last Samurai (2003)

The Last Samurai (2003)
IMDb: N/A
N/A

Nathan Algren is an American hired to instruct the Japanese army in the ways of modern warfare, which finds him learning to respect the samurai and the honorable principles that…

Genre: Action, Drama, History, War
និយាយខ្មែរThe One – KhmerDub

The One – KhmerDub

The One – KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

A sheriff’s deputy fights an alternate universe version of himself who grows stronger with each alternate self he kills.

TV Series View more »
Resident Evil: Infinite Darkness

Resident Evil: Infinite Darkness

Resident Evil: Infinite Darkness
TMDb: 8
26 min

Years after the horrors of Raccoon City, Leon and Claire find themselves consumed by a dark conspiracy when a viral attack ravages the White House.

Status: Ended
Teen Wolf

Teen Wolf

Teen Wolf
TMDb: 8.6
43,40,41 min

Scott McCall, a high school student living in the town of Beacon Hills has his life drastically changed when he’s bitten by a werewolf, becoming one himself. He must henceforth…

Status: Ended
Nevertheless,

Nevertheless,

Nevertheless,
TMDb: 8
70 min

Status: Returning Series
Genre: Drama, TV Series
Tokyo Revengers (2021)

Tokyo Revengers (2021)

Tokyo Revengers (2021)
TMDb: 8.2
24 min

Status: Returning Series
Sweet Tooth (2021)

Sweet Tooth (2021)

Sweet Tooth (2021)
TMDb: 8
45 min

On a perilous adventure across a post-apocalyptic world, a lovable boy who’s half-human and half-deer searches for a new beginning with a gruff protector.

Status: Returning Series
Kung Fu (2021)

Kung Fu (2021)

Kung Fu (2021)
TMDb: 8.3
42 min

A quarter-life crisis causes a young Chinese-American woman to drop out of college and go on a life-changing journey to an isolated monastery in China. But when she returns to…

Status: Returning Series
Rick and Morty

Rick and Morty

Rick and Morty
TMDb: 8.7
22 min

Rick is a mentally-unbalanced but scientifically-gifted old man who has recently reconnected with his family. He spends most of his time involving his young grandson Morty in dangerous, outlandish adventures…

Status: Returning Series
Loki (2021)

Loki (2021)

Loki (2021)
TMDb: 9.2
52 min

After stealing the Tesseract during the events of “Avengers: Endgame,” an alternate version of Loki is brought to the mysterious Time Variance Authority, a bureaucratic organization that exists outside of…

Status: Returning Series
Game of Thrones£

Game of Thrones£

Game of Thrones£
TMDb: 8.4
60 min

Seven noble families fight for control of the mythical land of Westeros. Friction between the houses leads to full-scale war. All while a very ancient evil awakens in the farthest…

Status: Ended
Stargirl (2020)

Stargirl (2020)

Stargirl (2020)
TMDb: 7.9
43 min

Status: Returning Series
Ben 10: Ultimate Alien (2010)

Ben 10: Ultimate Alien (2010)

Ben 10: Ultimate Alien (2010)
TMDb: 8.2
23 min

With his secret identity now revealed to the world, Ben Tennyson continues to fight evil as a superhero with the help of the newly acquired Ultimatrix.

Status: Ended
Lost in Space (2018)

Lost in Space (2018)

Lost in Space (2018)
TMDb: 7.5
56 min

After crash-landing on an alien planet, the Robinson family fights against all odds to survive and escape. But they’re surrounded by hidden dangers.

Status: Returning Series
Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Netflix Original Series) (2019)

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Netflix Original Series) (2019)

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Netflix Original Series) (2019)
TMDb: 9
N/A

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato, takes place six months after the events of the TV series and revolves around the Battle of Unato. This version aired…

Status: Ended
Jupiter’s Legacy (2021)

Jupiter’s Legacy (2021)

Jupiter’s Legacy (2021)
TMDb: 7.6
45 min

When the world’s first generation of superheroes received their powers in the 1930s become the revered elder guard in the present, their superpowered children struggle to live up to the…

Status: Returning Series
Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)
TMDb: 7.3
23,24 min

As the Dragon Master, Po has endured his fair share of epic challenges but nothing could prepare him for his greatest one yet-as a Kung Fu teacher to a group…

Status: Returning Series
Girl from Nowhere

Girl from Nowhere

Girl from Nowhere
TMDb: 8.4
42 min

A mysterious, clever girl named Nanno transfers to different schools, exposing the lies and misdeeds of the students and faculty at every turn.

Status: Returning Series
Latest Episodes View more »
Eps1-4Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 All Episodes

Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 All Episodes

Resident Evil: Infinite Darkness Season 1 All Episodes
Season 1
Episode: 1-4
Air Date: 2021-07-08

Episode Title: Episode 1
Eps1-10Rick and Morty Season 4 – All Episode

Rick and Morty Season 4 – All Episode

Rick and Morty Season 4 – All Episode
Season 4
Episode: 1-10
Air Date: 2019-11-10

Rick brings Morty to a planet containing crystals that show whoever is touching them all the ways they may die depending on their choices.

Episode Title: Edge of Tomorty: Rick Die Rickpeat
Eps1Teen Wolf Season 3 – All Episode

Teen Wolf Season 3 – All Episode

Teen Wolf Season 3 – All Episode
Season 3
Episode: 1
Air Date: 2013-06-03

The secret behind Derek’s tattoo is revealed and the Alpha pack make their presence known. Derek and Isaac struggle to locate Erica and Boyd.

Episode Title: Tattoo
Serie: Teen Wolf
Eps1-12Teen Wolf Season 2 – All Episode

Teen Wolf Season 2 – All Episode

Teen Wolf Season 2 – All Episode
Season 2
Episode: 1-12
Air Date: 2012-06-03

Episode Title: Omega
Serie: Teen Wolf
Eps1-10Lost in Space Season 2 All Episode

Lost in Space Season 2 All Episode

Lost in Space Season 2 All Episode
Season 2
Episode: 1-10
Air Date: 2019-12-24

Seven months later, marooned on a watery planet, the Robinsons make a risky bid to power up their Jupiter, and Will vows to track down the Robot.

Episode Title: Shipwrecked
Eps1-6Game of Thrones Season 8 – All Episodes

Game of Thrones Season 8 – All Episodes

Game of Thrones Season 8 – All Episodes
Season 8
Episode: 1-6
Air Date: 2019-04-14

Arriving at Winterfell, Jon and Daenerys struggle to unite a divided North. Jon Snow gets some big news.

Episode Title: Winterfell
Eps1-10Game of Thrones Season 7 – All Episodes

Game of Thrones Season 7 – All Episodes

Game of Thrones Season 7 – All Episodes
Season 7
Episode: 1-10
Air Date: 2017-07-16

Episode Title: Dragonstone
Eps1- 10Nevertheless, Season 1 All Episodes

Nevertheless, Season 1 All Episodes

Nevertheless, Season 1 All Episodes
Season 1
Episode: 1- 10
Air Date: 2021-06-19

Days after a heart-fluttering encounter with a charming man, Yu Na-bi bumps into him again. This time, she’s formally introduced to Park Jae-eon.

Episode Title: There’s No Such Thing as Fate. Nevertheless,