ភាពយន្កកំពុងពេញនិយម -Top Movie Popular View more »
Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

Country: 
New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)
IMDb: 6.7
116 min

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true…

Country: 
និយាយខ្មែរបងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Ina, whose ex-boyfriend runs off, leaving her in debt, manages to catch on a cunning con artist who tries to con her. But instead of turning him to the police,…

Genre: Comedy, Romance
Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb: N/A
N/A

Long ago, in the fantasy world of Kumandra, humans and dragons lived together in harmony. But when an evil force threatened the land, the dragons sacrificed themselves to save humanity….

Country: 
Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
និយាយខ្មែរAladdin -Khmer Dubbed (2019)

Aladdin -Khmer Dubbed (2019)

Aladdin -Khmer Dubbed (2019)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

A kindhearted street urchin named Aladdin embarks on a magical adventure after finding a lamp that releases a wisecracking genie while a power-hungry Grand Vizier vies for the same lamp…

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)
TMDb: 8.4
50 min

Following the events of “Avengers: Endgame”, the Falcon, Sam Wilson and the Winter Soldier, Bucky Barnes team up in a global adventure that tests their abilities, and their patience.

Status: Returning Series
Eps1The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-03-19

Sam Wilson and Bucky Barnes realize that their futures are anything but normal.   Download This Episode        Download khmer Subtitle   

Episode Title: New World Order
Mortal (2020)

Mortal (2020)

Mortal (2020)
IMDb: 5.8
104 min

Fantasy adventure origin story about a young man discovering he has God-like powers based on ancient Norwegian mythology.

Country: 
Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)
IMDb: N/A
240 min

Zack Snyder’s definitive director’s cut of Justice League. Determined to ensure Superman’s ultimate sacrifice was not in vain, Bruce Wayne aligns forces with Diana Prince with plans to recruit a…

Country: 
Girl from Nowhere

Girl from Nowhere

Girl from Nowhere
TMDb: 8.4
42 min

A mysterious, clever girl named Nanno transfers to different schools, exposing the lies and misdeeds of the students and faculty at every turn.

Status: Returning Series
Loki (2021)

Loki (2021)

Loki (2021)
TMDb: 9.2
52 min

After stealing the Tesseract during the events of “Avengers: Endgame,” an alternate version of Loki is brought to the mysterious Time Variance Authority, a bureaucratic organization that exists outside of…

Status: Returning Series
John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)

John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)

John Wick: Chapter 3 – Parabellum (2019)
IMDb: 7.4
130 min

Super-assassin John Wick returns with a $14 million price tag on his head and an army of bounty-hunting killers on his trail. After killing a member of the shadowy international…

Country: 
A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)
IMDb: 6.6
130 min

Kongwen Lu is the author of a fantasy novel series following a heroic teenager, also named Kongwen, on a quest to end the tyrannical rule of Lord Redmane, under the…

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)
IMDb: 7.1
142 min

In the afterlife, one guardian helps a man throug h his trials, while his two colleagues help a former guardian on earth.

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
WandaVision (2021)

WandaVision (2021)

WandaVision (2021)
TMDb: 8.4
36,30 min

Wanda Maximoff and Vision—two super-powered beings living idealized suburban lives—begin to suspect that everything is not as it seems.

Status: Returning Series
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
181 min

After the devastating events of[ Avengers: Infinity War (2018), the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more in order to reverse Thanos’ actions…

Country: 
Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

Country: 
New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)
IMDb: 6.7
116 min

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true…

Country: 
Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb: N/A
N/A

Long ago, in the fantasy world of Kumandra, humans and dragons lived together in harmony. But when an evil force threatened the land, the dragons sacrificed themselves to save humanity….

Country: 
និយាយខ្មែរបងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Ina, whose ex-boyfriend runs off, leaving her in debt, manages to catch on a cunning con artist who tries to con her. But instead of turning him to the police,…

Genre: Comedy, Romance
Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
និយាយខ្មែរAladdin -Khmer Dubbed (2019)

Aladdin -Khmer Dubbed (2019)

Aladdin -Khmer Dubbed (2019)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

A kindhearted street urchin named Aladdin embarks on a magical adventure after finding a lamp that releases a wisecracking genie while a power-hungry Grand Vizier vies for the same lamp…

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)
TMDb: 8.4
50 min

Following the events of “Avengers: Endgame”, the Falcon, Sam Wilson and the Winter Soldier, Bucky Barnes team up in a global adventure that tests their abilities, and their patience.

Status: Returning Series
Eps1The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-03-19

Sam Wilson and Bucky Barnes realize that their futures are anything but normal.   Download This Episode        Download khmer Subtitle   

Episode Title: New World Order
Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)
IMDb: 7.1
142 min

In the afterlife, one guardian helps a man throug h his trials, while his two colleagues help a former guardian on earth.

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
និយាយខ្មែរThe Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)

The Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)

The Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

ដំណើរវីរភាពចូលទៅក្នុងពិភពដាយណូស័រជាកន្លែងដែល Apatosaurus ឈ្មោះ អាឡូ បានបង្កើតឱ្យមានមិត្តជាមនុស្ស Peter Sohn An epic journey into the world of dinosaurs where an Apatosaurus named Arlo makes an unlikely human friend.

A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)
IMDb: 6.6
130 min

Kongwen Lu is the author of a fantasy novel series following a heroic teenager, also named Kongwen, on a quest to end the tyrannical rule of Lord Redmane, under the…

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)
IMDb: N/A
240 min

Zack Snyder’s definitive director’s cut of Justice League. Determined to ensure Superman’s ultimate sacrifice was not in vain, Bruce Wayne aligns forces with Diana Prince with plans to recruit a…

Country: 
Space Sweepers (2021)

Space Sweepers (2021)

Space Sweepers (2021)
IMDb: N/A
N/A

When the crew of a space junk collector ship called The Victory discovers a humanoid robot named Dorothy that’s known to be a weapon of mass destruction, they get involved…

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)
TMDb: 8.9
24 min

Status: Returning Series
និយាយខ្មែរBikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)

Bikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)

Bikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A
N/A

“Sakkarin” is a 25 years old guy who could not find a job as her mother wishes him to be a banker. To take care and make the family happy,…

Genre: Comedy
Eps2The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2021-03-26

Download This Episode Download Khmer Subtitle    Download English Subtitle  

Episode Title: Episode 2
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
181 min

After the devastating events of[ Avengers: Infinity War (2018), the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more in order to reverse Thanos’ actions…

Country: 
Movies 2021 View more »
Rurouni Kenshin: The Final (2021)

Rurouni Kenshin: The Final (2021)

Rurouni Kenshin: The Final (2021)
IMDb: N/A
N/A

Himura Kenshin is a legendary swordsman who has stopped killing people with his sword. Instead, he uses a dull-edged sword. He tries to live a peaceful life with Kaoru who…

The Misfits (2021)

The Misfits (2021)

The Misfits (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

After being recruited by a group of unconventional thieves, renowned criminal Richard Pace finds himself caught up in an elaborate gold heist that promises to have far-reaching implications on his…

Genre: Action, Comedy, Crime
Stand by Me Doraemon 2 (2021)

Stand by Me Doraemon 2 (2021)

Stand by Me Doraemon 2 (2021)
IMDb: 8.1
96 min

  She and her beloved Shizuka are finally married! Nobita’s childhood dream was supposed to come true on his wedding day, but for some reason, Nobita doesn’t show up… One…

Country: 
Genre: Animation
Once Upon a Time in Hong Kong (2021)

Once Upon a Time in Hong Kong (2021)

Once Upon a Time in Hong Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

The story tells the story of a collusion between Hong Kong police and criminals in 1973, under the instigation of the British, they embezzled huge profits and poisoned the citizens….

Genre: Uncategorized
Major Grom: Plague Doctor (2021)

Major Grom: Plague Doctor (2021)

Major Grom: Plague Doctor (2021)
IMDb: N/A
N/A

Igor Grom is a skilled policeman from St. Petersburg, known for his daring nature and uncompromising attitude towards the criminals of all kinds. Incredible strength, analytical mind and integrity –…

Genre: Action, Adventure
Infinite (2021)

Infinite (2021)

Infinite (2021)
IMDb: N/A
N/A

Evan McCauley has skills he never learned and memories of places he has never visited. Self-medicated and on the brink of a mental breakdown, a secret group that call them…

Rogue Hostage (2021)

Rogue Hostage (2021)

Rogue Hostage (2021)
IMDb: N/A
N/A

A former Marine races against time to save a group of hostages — including his young daughter and a congressman — when armed militants take over his stepfather’s store.

Genre: Action, Thriller
Willy’s Wonderland (2021)

Willy’s Wonderland (2021)

Willy’s Wonderland (2021)
IMDb: 5.6
88 min

When his car breaks down, a quiet loner agrees to clean an abandoned family fun center in exchange for repairs. He soon finds himself waging war against possessed animatronic mascots…

Country: 
Genre: Action, Comedy, Horror
The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)
IMDb: N/A
N/A

Paranormal investigators Ed and Lorraine Warren encounter what would become one of the most sensational cases from their files. The fight for the soul of a young boy takes them…

Spiral: From the Book of Saw (2021)

Spiral: From the Book of Saw (2021)

Spiral: From the Book of Saw (2021)
IMDb: N/A
N/A

Working in the shadow of an esteemed police veteran, brash Detective Ezekiel “Zeke” Banks and his rookie partner take charge of a grisly investigation into murders that are eerily reminiscent…

Gatao: The Last Stray (2021)

Gatao: The Last Stray (2021)

Gatao: The Last Stray (2021)
IMDb: N/A
N/A

A Qing encounters the photographer Xiao Qi at the full moon banquet of the daughter of the big brother Ren Ge at the corner of the Beiguan. They fall in…

Genre: Action, Crime
American Badger (2021)

American Badger (2021)

American Badger (2021)
IMDb: 7.9
82 min

A seemingly cold-blooded hitman is assigned to befriend a call girl, but all hell breaks loose when he is assigned to kill her.

Country: 
Genre: Action, Thriller
Wish Dragon (2021)

Wish Dragon (2021)

Wish Dragon (2021)
IMDb: 6.9
98 min

Din, a working-class college student, and Long, a cynical but all-powerful dragon capable of granting wishes, set off on a hilarious adventure through modern day Shanghai in pursuit of Din’s…

Country: 
The Unholy (2021)

The Unholy (2021)

The Unholy (2021)
IMDb: 5.2
99 min

Alice, a young hearing-impaired girl who, after a supposed visitation from the Virgin Mary, is inexplicably able to hear, speak and heal the sick. As word spreads and people from…

Country: 
Genre: Horror
Cruella (2021)

Cruella (2021)

Cruella (2021)
IMDb: N/A
N/A

In 1970s London amidst the punk rock revolution, a young grifter named Estella is determined to make a name for herself with her designs. She befriends a pair of young…

Genre: Comedy, Crime
Wrath of Man (2021)

Wrath of Man (2021)

Wrath of Man (2021)
IMDb: N/A
N/A

  A cold and mysterious new security guard for a Los Angeles cash truck company surprises his co-workers when he unleashes precision skills during a heist. The crew is left…

Genre: Action, Crime
ភាពយន្តទើបតែបញ្ចូលថ្មីៗ – Recently Added Movie View more »
The Prey (2018)

The Prey (2018)

The Prey (2018)
IMDb: N/A
N/A

An innocent man sentenced to rot in a Cambodian jail is released for the sadistic pleasure of twisted trophy hunters and forced to fight – or die.

Jan Dara: The Finale (2013)

Jan Dara: The Finale (2013)

Jan Dara: The Finale (2013)
IMDb: N/A
N/A

Based on a famous Thai erotic novel, the film tells the story of Jan, a boy who grows up in a house lorded over by his sadistic and debauched father,…

Genre: 18+, Drama, Romance
The Curse of La Llorona (2019)

The Curse of La Llorona (2019)

The Curse of La Llorona (2019)
IMDb: 5.3
93 min

A social worker dealing with the disappearance of two children fears for her own family after beginning the investigation.

Country: 
Luca (2021)

Luca (2021)

Luca (2021)
IMDb: N/A
N/A

Luca and his best friend Alberto experience an unforgettable summer on the Italian Riviera. But all the fun is threatened by a deeply-held secret: they are sea monsters from another…

Country: 
Balkan Line (2019)

Balkan Line (2019)

Balkan Line (2019)
IMDb: 6.6
130 min

After the NATO bombing of Yugoslavia in 1999, the Yugoslav army pulls out of Kosovo region, leaving Serbian people at the mercy of the Albanian UCK terrorists. A small band…

Country: 
Genre: Action, Drama, War
Rurouni Kenshin: The Final (2021)

Rurouni Kenshin: The Final (2021)

Rurouni Kenshin: The Final (2021)
IMDb: N/A
N/A

Himura Kenshin is a legendary swordsman who has stopped killing people with his sword. Instead, he uses a dull-edged sword. He tries to live a peaceful life with Kaoru who…

The Misfits (2021)

The Misfits (2021)

The Misfits (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

After being recruited by a group of unconventional thieves, renowned criminal Richard Pace finds himself caught up in an elaborate gold heist that promises to have far-reaching implications on his…

Genre: Action, Comedy, Crime
Snowpiercer (2013)

Snowpiercer (2013)

Snowpiercer (2013)
IMDb: 7.1
126 min

In a future where a failed global-warming experiment kills off most life on the planet, a class system evolves aboard the Snowpiercer, a train that travels around the globe via…

Skyscraper (2018)

Skyscraper (2018)

Skyscraper (2018)
IMDb: 5.8
102 min

Framed and on the run, a former FBI agent must save his family from a blazing fire in the world’s tallest building.

Country: 
Genre: Action
Jungle (2017)

Jungle (2017)

Jungle (2017)
IMDb: 6.7
115 min

In 1981, an enthusiastic young adventurer follows his dreams into the Bolivian Amazon jungle with two friends and a guide with a mysterious past. Their journey quickly turns into a…

និយាយខ្មែរMegamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.2
95 min

Bumbling supervillain Megamind finally defeats his nemesis, the superhero Metro Man. But without a hero, he loses all purpose and must find new meaning to his life.

Country: 
Stand by Me Doraemon 2 (2021)

Stand by Me Doraemon 2 (2021)

Stand by Me Doraemon 2 (2021)
IMDb: 8.1
96 min

  She and her beloved Shizuka are finally married! Nobita’s childhood dream was supposed to come true on his wedding day, but for some reason, Nobita doesn’t show up… One…

Country: 
Genre: Animation
The Mitchells vs. the Machines (2021)

The Mitchells vs. the Machines (2021)

The Mitchells vs. the Machines (2021)
IMDb: 7.8
113 min

A quirky, dysfunctional family’s road trip is upended when they find themselves in the middle of the robot apocalypse and suddenly become humanity’s unlikeliest last hope.

Country: 
Below Her Mouth (2016)

Below Her Mouth (2016)

Below Her Mouth (2016)
IMDb: 5.5
94 min

An unexpected affair quickly escalates into a heart-stopping reality for two women whose passionate connection changes their lives forever.

Country: 
Genre: 18+, Drama, Romance
After (2019)

After (2019)

After (2019)
IMDb: 5.3
105 min

Country: 
Genre: 18+, Comedy, Drama, Romance
Once Upon a Time in Hong Kong (2021)

Once Upon a Time in Hong Kong (2021)

Once Upon a Time in Hong Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

The story tells the story of a collusion between Hong Kong police and criminals in 1973, under the instigation of the British, they embezzled huge profits and poisoned the citizens….

Genre: Uncategorized
និយាយខ្មែរAfter Earth – KhmerDub (2013)

After Earth – KhmerDub (2013)

After Earth – KhmerDub (2013)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

One thousand years after cataclysmic events forced humanity’s escape from Earth, Nova Prime has become mankind’s new home. Legendary General Cypher Raige returns from an extended tour of duty to…

Major Grom: Plague Doctor (2021)

Major Grom: Plague Doctor (2021)

Major Grom: Plague Doctor (2021)
IMDb: N/A
N/A

Igor Grom is a skilled policeman from St. Petersburg, known for his daring nature and uncompromising attitude towards the criminals of all kinds. Incredible strength, analytical mind and integrity –…

Genre: Action, Adventure
Infinite (2021)

Infinite (2021)

Infinite (2021)
IMDb: N/A
N/A

Evan McCauley has skills he never learned and memories of places he has never visited. Self-medicated and on the brink of a mental breakdown, a secret group that call them…

និយាយខ្មែរThe Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Pu Songling (Jackie Chan), a legendary demon hunter, is asked to investigate the mysterious disappearances of young girls from a small village. When he discovers evil forces are kidnapping the…

Genre: Action, Fantasy
Rogue Hostage (2021)

Rogue Hostage (2021)

Rogue Hostage (2021)
IMDb: N/A
N/A

A former Marine races against time to save a group of hostages — including his young daughter and a congressman — when armed militants take over his stepfather’s store.

Genre: Action, Thriller
Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)
IMDb: N/A
N/A

Shishio has set sail in his ironclad ship to bring down the Meiji government and return Japan to chaos, carrying Kaoru with him. In order to stop him in time,…

Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno

Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno

Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno
IMDb: N/A
N/A

Kenshin has settled into his new life with Kaoru and his other friends when he is approached with a request from the Meiji government. Makoto Shishio, a former assassin like…

Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)

Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)

Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
IMDb: N/A
N/A

Former legendary assassin Kenshin Himura has now become a wandering samurai. Offering aid & protecting those in need as atonement for his past deeds. During this time Kenshin Himura comes…

ភាពយន្ដដែលត្រៀមចេញ-Upcoming Movies View more »
ត្រៀមចេញ UpcomingJungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)

Jungle Cruise (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

Dr. Lily Houghton enlists the aid of wisecracking skipper Frank Wolff to take her down the Amazon in his ramshackle boat. Together, they search for an ancient tree that holds…

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingSnake Eyes: G.I. Joe Origins (2021)

Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021)

Snake Eyes: G.I. Joe Origins (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

After saving the life of their heir apparent, tenacious loner Snake Eyes is welcomed into an ancient Japanese clan called the Arashikage where he is taught the ways of the…

Country: 
Genre: Action, Adventure
ត្រៀមចេញ UpcomingSpider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

  ភាពយន្តនេះត្រៀមចេញនៅថ្ងៃទី 17 ខែ 12 ឆ្នាំ 2021 (នៅ USA)- 17 December 2021 (USA)

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingShang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

Shang-Chi must confront the past he thought he left behind when he is drawn into the web of the mysterious Ten Rings organization.   ភាពយន្តនេះត្រៀមចេញនៅថ្ងៃទី 3 ខែ 9  ឆ្នាំ 2021…

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingF9 (2021)

F9 (2021)

F9 (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
145 min

Dominic Toretto is leading a quiet life off the grid with Letty and his son, little Brian, but they know that danger always lurks just over their peaceful horizon. This…

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingBlack Widow (2021)

Black Widow (2021)

Black Widow (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
133 min

Natasha Romanoff, also known as Black Widow, confronts the darker parts of her ledger when a dangerous conspiracy with ties to her past arises. Pursued by a force that will…

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingThe Suicide Squad (2021)

The Suicide Squad (2021)

The Suicide Squad (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

Task Force X – aka the Suicide Squad – is dropped on the remote, enemy-infused island of Corto Maltese to find and destroy Jotunheim, a Nazi-era prison and laboratory.  …

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingNo Time to Die (2021)

No Time to Die (2021)

No Time to Die (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
163 min

Bond has left active service and is enjoying a tranquil life in Jamaica. His peace is short-lived when his old friend Felix Leiter from the CIA turns up asking for…

Country: 
TV Series View more »
Sweet Tooth (2021)

Sweet Tooth (2021)

Sweet Tooth (2021)
TMDb: 8
45 min

On a perilous adventure across a post-apocalyptic world, a lovable boy who’s half-human and half-deer searches for a new beginning with a gruff protector.

Status: Returning Series
Kung Fu (2021)

Kung Fu (2021)

Kung Fu (2021)
TMDb: 8.3
42 min

A quarter-life crisis causes a young Chinese-American woman to drop out of college and go on a life-changing journey to an isolated monastery in China. But when she returns to…

Status: Returning Series
Rick and Morty

Rick and Morty

Rick and Morty
TMDb: 8.7
22 min

Rick is a mentally-unbalanced but scientifically-gifted old man who has recently reconnected with his family. He spends most of his time involving his young grandson Morty in dangerous, outlandish adventures…

Status: Returning Series
Loki (2021)

Loki (2021)

Loki (2021)
TMDb: 9.2
52 min

After stealing the Tesseract during the events of “Avengers: Endgame,” an alternate version of Loki is brought to the mysterious Time Variance Authority, a bureaucratic organization that exists outside of…

Status: Returning Series
Game of Thrones£

Game of Thrones£

Game of Thrones£
TMDb: 8.4
60 min

Seven noble families fight for control of the mythical land of Westeros. Friction between the houses leads to full-scale war. All while a very ancient evil awakens in the farthest…

Status: Ended
Stargirl (2020)

Stargirl (2020)

Stargirl (2020)
TMDb: 7.9
43 min

Status: Returning Series
Ben 10: Ultimate Alien (2010)

Ben 10: Ultimate Alien (2010)

Ben 10: Ultimate Alien (2010)
TMDb: 8.2
23 min

With his secret identity now revealed to the world, Ben Tennyson continues to fight evil as a superhero with the help of the newly acquired Ultimatrix.

Status: Ended
Lost in Space (2018)

Lost in Space (2018)

Lost in Space (2018)
TMDb: 7.5
56 min

After crash-landing on an alien planet, the Robinson family fights against all odds to survive and escape. But they’re surrounded by hidden dangers.

Status: Returning Series
Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Netflix Original Series) (2019)

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Netflix Original Series) (2019)

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato (Netflix Original Series) (2019)
TMDb: 9
N/A

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato, takes place six months after the events of the TV series and revolves around the Battle of Unato. This version aired…

Status: Ended
Jupiter’s Legacy (2021)

Jupiter’s Legacy (2021)

Jupiter’s Legacy (2021)
TMDb: 7.6
45 min

When the world’s first generation of superheroes received their powers in the 1930s become the revered elder guard in the present, their superpowered children struggle to live up to the…

Status: Returning Series
Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)

Kung Fu Panda: The Paws of Destiny (2018)
TMDb: 7.3
23,24 min

As the Dragon Master, Po has endured his fair share of epic challenges but nothing could prepare him for his greatest one yet-as a Kung Fu teacher to a group…

Status: Returning Series
Girl from Nowhere

Girl from Nowhere

Girl from Nowhere
TMDb: 8.4
42 min

A mysterious, clever girl named Nanno transfers to different schools, exposing the lies and misdeeds of the students and faculty at every turn.

Status: Returning Series
DARLING in the FRANXX (2018)

DARLING in the FRANXX (2018)

DARLING in the FRANXX (2018)
TMDb: 8.8
24 min

The story is set in the distant future. The land is ruined, and humanity establishes the mobile fort city Plantation. Pilots produced inside Plantation live in Mistilteinn, also know as…

Status: Ended
Jujutsu Kaisen (2020)

Jujutsu Kaisen (2020)

Jujutsu Kaisen (2020)
TMDb: 8.5
24 min

Status: Ended
Larva Island (2018)

Larva Island (2018)

Larva Island (2018)
TMDb: 7.4
8 min

Status: Ended
Sweet Home​ (2020)

Sweet Home​ (2020)

Sweet Home​ (2020)
TMDb: 8.6
52 min

Status: Ended
Latest Episodes View more »
Eps3Loki Season 1 Episode 3

Loki Season 1 Episode 3

Loki Season 1 Episode 3
Season 1
Episode: 3
Air Date: 2021-06-23

Loki finds out The Variant’s plans, but he has his own that will forever alter both their destinies. Download This Episode (Sever KhFullHD2) 

Episode Title: Lamentis
Serie: Loki
Eps1Sweet Tooth Season 1 – All Episodes

Sweet Tooth Season 1 – All Episodes

Sweet Tooth Season 1 – All Episodes
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-06-04

Growing up in a remote forest cabin with his dad, Gus learns lessons about survival and the dangers that lurk beyond the fence to the outside world.

Episode Title: Out of the Deep Woods
Serie: Sweet Tooth
Eps7Kung Fu Season 1 Episode 7

Kung Fu Season 1 Episode 7

Kung Fu Season 1 Episode 7
Season 1
Episode: 7
Air Date: 2021-05-26

After learning some devastating news about Pei-Ling, Nicky attempts to keep herself distracted by offering to help a young woman in need; Zhilan confronts her past; Mei-Lei makes a startling…

Episode Title: Guidance
Serie: Kung Fu
Eps8Kung Fu Season 1 Episode 8

Kung Fu Season 1 Episode 8

Kung Fu Season 1 Episode 8
Season 1
Episode: 8
Air Date: 2021-06-02

Nicky and the Shens deal with the fallout after a family secret comes to light; Althea prepares for her bachelorette party.

Episode Title: Destiny
Serie: Kung Fu
Eps6Kung Fu Season 1 Episode 6

Kung Fu Season 1 Episode 6

Kung Fu Season 1 Episode 6
Season 1
Episode: 6
Air Date: 2021-05-12

When the retrieval of a weapon doesn’t go as planned, Nicky takes matters into her own hands; Jin takes Mei-Li on a surprise date; Althea finds herself faced with an…

Episode Title: Rage
Serie: Kung Fu
Eps4Kung Fu Season 1 Episode 4

Kung Fu Season 1 Episode 4

Kung Fu Season 1 Episode 4
Season 1
Episode: 4
Air Date: 2021-04-28

As Nicky and Henry follow a new lead that brings them to a private collector in Napa, a tension-filled dinner with the Soong’s leaves Althea to question her worth. Elsewhere,…

Episode Title: Hand
Serie: Kung Fu
Eps5Kung Fu Season 1 Episode 5

Kung Fu Season 1 Episode 5

Kung Fu Season 1 Episode 5
Season 1
Episode: 5
Air Date: 2021-05-05

An officer-involved shooting in Chinatown sends shockwaves through the community. Mei-Li and Jin are forced to revisit a traumatic experience from their past. Nicky and Henry make a startling discovery…

Episode Title: Sanctuary
Serie: Kung Fu
Eps2Kung Fu Season 1 Episode 2

Kung Fu Season 1 Episode 2

Kung Fu Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2021-04-14

When adjusting to life back at home doesn’t go as planned, Nicky turns to Henry for help in her hunt for Zhilan. Meanwhile, as Jin looks forward to life getting…

Episode Title: Silence
Serie: Kung Fu
Khmer Sub ( បកប្រែផ្ទាល់​ ) View more »
បកប្រែដោយផ្ទាល់Horns​-[Khmer Sub] (2013)

Horns​-[Khmer Sub] (2013)

Horns​-[Khmer Sub] (2013)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A
N/A

In the aftermath of his girlfriend’s mysterious death, a young man awakens to strange horns sprouting from his temples.

បកប្រែដោយផ្ទាល់Shanghai Knights (2003)

Shanghai Knights (2003)

Shanghai Knights (2003)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

The dynamic duo of Chon Wang and Roy O’Bannon return for another crazy adventure. This time, they’re in London to avenge the murder of Chon’s father, but end up on…

បកប្រែដោយផ្ទាល់I, Frankenstein (2014)

I, Frankenstein (2014)

I, Frankenstein (2014)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 5.1
92 min

200 years after his shocking creation, Dr. Frankenstein’s creature, Adam, still walks the earth. But when he finds himself in the middle of a war over the fate of humanity,…

Country: 
Genre: Horror, Thriller
របៀប Download រឿងពីវេបសាយ KhFullHD សម្រាប់ទូរសព្ទ័ – How to dowload Movie on KhFullHD

របៀប Download រឿងពីវេបសាយ KhFullHD សម្រាប់ទូរសព្ទ័ – How to dowload Movie on KhFullHD

របៀប Download រឿងពីវេបសាយ KhFullHD សម្រាប់ទូរសព្ទ័ – How to dowload Movie on KhFullHD
IMDb: N/A
N/A
N/A

របៀប Download រឿងពីវេបសាយ KhFullHD សម្រាប់ទូរសព្ទ័ – How to dowload Movie on KhFullHD គឺ សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ Downlod រឿងទុកមើលពេលទំនេរ សូមមើលតាម Video ខាងលើនេះ , បាទគឺងាយស្រួលទេ ហើយខ្ញុំបាដាក់ file zin ច្បាស់ ហើយនឹង subtitle អោយ ​Download ងាយស្រួល…

បកប្រែដោយផ្ទាល់X-Men: Apocalypse-Khmer Sub (2016)

X-Men: Apocalypse-Khmer Sub (2016)

X-Men: Apocalypse-Khmer Sub (2016)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 6.9
144 min

បន្ទាប់ពីការបង្ហាញមុខរបស់ពួក Mutant, ក្រុម X-Men ត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីកម្ចាត់ផែនការកម្ទេចពិភពលោករបស់ Apocalypse After the re-emergence of the world’s first mutant, world-destroyer Apocalypse, the X-Men must unite to defeat his extinction level plan.

Country: 
និយាយខ្មែរTitanic និយាយខ្មែរ (1997)

Titanic និយាយខ្មែរ (1997)

Titanic និយាយខ្មែរ (1997)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.8
194 min

Rose DeWitt Bukater អាយុ ១០១ ឆ្នាំ បានប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់នាងនៅលើកប៉ាល់ទីតានិច។ រ៉ូសជាមួយម្តាយនិងគូដណ្តឹង ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jack Dawson និង Fabrizio De Rossi ឈ្នះសំបុត្រលំដាប់ទីបីនៅលើនាវា។ រ៉ូសប្រាប់រឿងទាំងមូលពីការចាកចេញរបស់កប៉ាល់ទីតានិចរហូតដល់លិចបស់វា – ក្នុងដំណើរលើកដំបូងនិងចុងក្រោយរបស់វានៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩១២ 101-year-old Rose DeWitt Bukater tells the story of…

Country: 
Genre: Drama, Romance
បកប្រែដោយផ្ទាល់Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)

Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest (2006)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 7.3
151 min

Captain Jack Sparrow works his way out of a blood debt with the ghostly Davy Jones to avoid eternal damnation.

Country: 
បកប្រែដោយផ្ទាល់Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)

Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.0
143 min

Jack Sparrow, a freewheeling 18th-century pirate, quarrels with a rival pirate bent on pillaging Port Royal. When the governor’s daughter is kidnapped, Sparrow decides to help the girl’s love save…

Country: 
Khmer Dub​ ( បញ្ចូលសំឡេង ) View more »
និយាយខ្មែរMegamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.2
95 min

Bumbling supervillain Megamind finally defeats his nemesis, the superhero Metro Man. But without a hero, he loses all purpose and must find new meaning to his life.

Country: 
និយាយខ្មែរAfter Earth – KhmerDub (2013)

After Earth – KhmerDub (2013)

After Earth – KhmerDub (2013)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

One thousand years after cataclysmic events forced humanity’s escape from Earth, Nova Prime has become mankind’s new home. Legendary General Cypher Raige returns from an extended tour of duty to…

និយាយខ្មែរThe Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Pu Songling (Jackie Chan), a legendary demon hunter, is asked to investigate the mysterious disappearances of young girls from a small village. When he discovers evil forces are kidnapping the…

Genre: Action, Fantasy
និយាយខ្មែរBrave​-KhmerDub (2012)

Brave​-KhmerDub (2012)

Brave​-KhmerDub (2012)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Brave is set in the mystical Scottish Highlands, where Mérida is the princess of a kingdom ruled by King Fergus and Queen Elinor. An unruly daughter and an accomplished archer,…

និយាយខ្មែរAquaman – KhmerDub (2018)

Aquaman – KhmerDub (2018)

Aquaman – KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Once home to the most advanced civilization on Earth, Atlantis is now an underwater kingdom ruled by the power-hungry King Orm. With a vast army at his disposal, Orm plans…

និយាយខ្មែរSpider-Man 3 – KhmerDub (2007)

Spider-Man 3 – KhmerDub (2007)

Spider-Man 3 – KhmerDub (2007)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.2
139 min

The seemingly invincible Spider-Man goes up against an all-new crop of villains—including the shape-shifting Sandman. While Spider-Man’s superpowers are altered by an alien organism, his alter ego, Peter Parker, deals…

Country: 
និយាយខ្មែរAbraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)

Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)

Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

President Lincoln’s mother is killed by a supernatural creature, which fuels his passion to crush vampires and their slave-owning helpers.

និយាយខ្មែរCoco-Khmer Dub (2017)

Coco-Khmer Dub (2017)

Coco-Khmer Dub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 8.4
105 min

Despite his family’s baffling generations-old ban on music, Miguel dreams of becoming an accomplished musician like his idol, Ernesto de la Cruz. Desperate to prove his talent, Miguel finds himself…

Country: