ភាពយន្កកំពុងពេញនិយម -Top Movie Popular View more »
Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)
IMDb: 6.3
97 min

After finding a host body in investigative reporter Eddie Brock, the alien symbiote must face a new enemy, Carnage, the alter ego of serial killer Cletus Kasady.

បកប្រែដោយផ្ទាល់Raging Fire – KhmerSub (2021)

Raging Fire – KhmerSub (2021)

Raging Fire – KhmerSub (2021)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

Shan is a highly respected cop with a long history of success in dangerous cases, however, his past soon comes back to haunt him when his former protégé seeks revenge…

Genre: Action, Crime
និយាយខ្មែរThe Jungle Book​ -KhmerDub (2016)

The Jungle Book​ -KhmerDub (2016)

The Jungle Book​ -KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.4
106 min

A man-cub named Mowgli fostered by wolves. After a threat from the tiger Shere Khan, Mowgli is forced to flee the jungle, by which he embarks on a journey of…

និយាយខ្មែរTitanic – KhmerDub (1997)

Titanic – KhmerDub (1997)

Titanic – KhmerDub (1997)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.8
194 min

Rose DeWitt Bukater អាយុ ១០១ ឆ្នាំ បានប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់នាងនៅលើកប៉ាល់ទីតានិច។ រ៉ូសជាមួយម្តាយនិងគូដណ្តឹង ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jack Dawson និង Fabrizio De Rossi ឈ្នះសំបុត្រលំដាប់ទីបីនៅលើនាវា។ រ៉ូសប្រាប់រឿងទាំងមូលពីការចាកចេញរបស់កប៉ាល់ទីតានិចរហូតដល់លិចបស់វា – ក្នុងដំណើរលើកដំបូងនិងចុងក្រោយរបស់វានៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩១២

Genre: Drama, Romance
បកប្រែដោយផ្ទាល់Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)

Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)

Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 6.8
118 min

Vietnam War, 1966. Australia and New Zealand send troops to support the United States and South Vietnamese in their fight against the communist North. Soldiers are very young men, recruits…

Country: 
Genre: Action, Drama, History, War
និយាយខ្មែរGhost in the Shell – KhmerDub (2017)

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
107 min

In the near future, Major is the first of her kind: a human saved from a terrible crash, then cyber-enhanced to be a perfect soldier devoted to stopping the world’s…

និយាយខ្មែរCaptain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)

Captain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)

Captain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.8
147 min

Following the events of Age of Ultron, the collective governments of the world pass an act designed to regulate all superhuman activity. This polarizes opinion amongst the Avengers, causing two…

Country: 
Finch (2021)

Finch (2021)

Finch (2021)
IMDb: N/A
115 min

On a post-apocalyptic Earth, a robot, built to protect the life of his dying creator’s beloved dog, learns about life, love, friendship, and what it means to be human.

បកប្រែដោយផ្ទាល់Predestination​ – KhmerSub (2014)

Predestination​ – KhmerSub (2014)

Predestination​ – KhmerSub (2014)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 7.5
97 min

Predestination chronicles the life of a Temporal Agent sent on an intricate series of time-travel journeys designed to prevent future killers from committing their crimes. Now, on his final assignment,…

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
IMDb: 7.9
132 min

Shang-Chi must confront the past he thought he left behind when he is drawn into the web of the mysterious Ten Rings organization.

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)
TMDb: 8.4
50 min

Following the events of “Avengers: Endgame”, the Falcon, Sam Wilson and the Winter Soldier, Bucky Barnes team up in a global adventure that tests their abilities, and their patience.

Status: Returning Series
Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

!–more–> In a time when monsters walk the Earth, humanity’s fight for its future sets Godzilla and Kong on a collision course that will see the two most powerful forces…

Country: 
Squid Game

Squid Game

Squid Game
TMDb: 8
54 min

Hundreds of cash-strapped players accept a strange invitation to compete in children’s games. Inside, a tempting prize awaits — with deadly high stakes.

Status: Ended
និយាយខ្មែរបងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Ina, whose ex-boyfriend runs off, leaving her in debt, manages to catch on a cunning con artist who tries to con her. But instead of turning him to the police,…

Genre: Comedy, Romance
Loki (2021)

Loki (2021)

Loki (2021)
TMDb: 9.2
52 min

After stealing the Tesseract during the events of “Avengers: Endgame,” an alternate version of Loki is brought to the mysterious Time Variance Authority, a bureaucratic organization that exists outside of…

Status: Returning Series
F9 (2021)

F9 (2021)

F9 (2021)
IMDb: 5.5
143 min

Cipher enlists the help of Jakob, Dom’s younger brother to take revenge on Dom and his team.

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)
IMDb: 6.7
116 min

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true…

Country: 
Genre: Action, Fantasy
Eps1The Falcon and the Winter Soldier Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-03-19

Sam Wilson and Bucky Barnes realize that their futures are anything but normal.

Episode Title: New World Order
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
181 min

After the devastating events of[ Avengers: Infinity War (2018), the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more in order to reverse Thanos’ actions…

Country: 
Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)
IMDb: N/A
240 min

Zack Snyder’s definitive director’s cut of Justice League. Determined to ensure Superman’s ultimate sacrifice was not in vain, Bruce Wayne aligns forces with Diana Prince with plans to recruit a…

Country: 
Girl from Nowhere

Girl from Nowhere

Girl from Nowhere
TMDb: 8.4
42 min

A mysterious, clever girl named Nanno transfers to different schools, exposing the lies and misdeeds of the students and faculty at every turn.

Status: Returning Series
Up to You (2018)

Up to You (2018)

Up to You (2018)
IMDb: 4.2
104 min

There is a man who has many sex slaves. Another man offers his wife as a sex slave to him and the slave owner agrees. He adds the man’s wife…

Country: 
Genre: 18+, Romance
Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb: N/A
N/A

Long ago, in the fantasy world of Kumandra, humans and dragons lived together in harmony. But when an evil force threatened the land, the dragons sacrificed themselves to save humanity….

Country: 
Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)
IMDb: 6.3
97 min

After finding a host body in investigative reporter Eddie Brock, the alien symbiote must face a new enemy, Carnage, the alter ego of serial killer Cletus Kasady.

និយាយខ្មែរThe Jungle Book​ -KhmerDub (2016)

The Jungle Book​ -KhmerDub (2016)

The Jungle Book​ -KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.4
106 min

A man-cub named Mowgli fostered by wolves. After a threat from the tiger Shere Khan, Mowgli is forced to flee the jungle, by which he embarks on a journey of…

និយាយខ្មែរTitanic – KhmerDub (1997)

Titanic – KhmerDub (1997)

Titanic – KhmerDub (1997)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.8
194 min

Rose DeWitt Bukater អាយុ ១០១ ឆ្នាំ បានប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់នាងនៅលើកប៉ាល់ទីតានិច។ រ៉ូសជាមួយម្តាយនិងគូដណ្តឹង ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jack Dawson និង Fabrizio De Rossi ឈ្នះសំបុត្រលំដាប់ទីបីនៅលើនាវា។ រ៉ូសប្រាប់រឿងទាំងមូលពីការចាកចេញរបស់កប៉ាល់ទីតានិចរហូតដល់លិចបស់វា – ក្នុងដំណើរលើកដំបូងនិងចុងក្រោយរបស់វានៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩១២

Genre: Drama, Romance
បកប្រែដោយផ្ទាល់Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)

Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)

Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 6.8
118 min

Vietnam War, 1966. Australia and New Zealand send troops to support the United States and South Vietnamese in their fight against the communist North. Soldiers are very young men, recruits…

Country: 
Genre: Action, Drama, History, War
និយាយខ្មែរGhost in the Shell – KhmerDub (2017)

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
107 min

In the near future, Major is the first of her kind: a human saved from a terrible crash, then cyber-enhanced to be a perfect soldier devoted to stopping the world’s…

និយាយខ្មែរCaptain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)

Captain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)

Captain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.8
147 min

Following the events of Age of Ultron, the collective governments of the world pass an act designed to regulate all superhuman activity. This polarizes opinion amongst the Avengers, causing two…

Country: 
Finch (2021)

Finch (2021)

Finch (2021)
IMDb: N/A
115 min

On a post-apocalyptic Earth, a robot, built to protect the life of his dying creator’s beloved dog, learns about life, love, friendship, and what it means to be human.

បកប្រែដោយផ្ទាល់Predestination​ – KhmerSub (2014)

Predestination​ – KhmerSub (2014)

Predestination​ – KhmerSub (2014)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 7.5
97 min

Predestination chronicles the life of a Temporal Agent sent on an intricate series of time-travel journeys designed to prevent future killers from committing their crimes. Now, on his final assignment,…

បកប្រែដោយផ្ទាល់Raging Fire – KhmerSub (2021)

Raging Fire – KhmerSub (2021)

Raging Fire – KhmerSub (2021)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

Shan is a highly respected cop with a long history of success in dangerous cases, however, his past soon comes back to haunt him when his former protégé seeks revenge…

Genre: Action, Crime
Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

!–more–> In a time when monsters walk the Earth, humanity’s fight for its future sets Godzilla and Kong on a collision course that will see the two most powerful forces…

Country: 
New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)
IMDb: 6.7
116 min

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true…

Country: 
Genre: Action, Fantasy
The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)
TMDb: 8.4
50 min

Following the events of “Avengers: Endgame”, the Falcon, Sam Wilson and the Winter Soldier, Bucky Barnes team up in a global adventure that tests their abilities, and their patience.

Status: Returning Series
Eps1The Falcon and the Winter Soldier Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Episode 1

The Falcon and the Winter Soldier Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-03-19

Sam Wilson and Bucky Barnes realize that their futures are anything but normal.

Episode Title: New World Order
ដំណើរឆ្លងនរក – Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

ដំណើរឆ្លងនរក – Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)

ដំណើរឆ្លងនរក – Along with the Gods: The Last 49 Days (2018)
IMDb: 7.1
142 min

In the afterlife, one guardian helps a man throug h his trials, while his two colleagues help a former guardian on earth.

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
និយាយខ្មែរThe Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)

The Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)

The Good Dinosaur Khmer Dubbded (2015)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

ដំណើរវីរភាពចូលទៅក្នុងពិភពដាយណូស័រជាកន្លែងដែល Apatosaurus ឈ្មោះ អាឡូ បានបង្កើតឱ្យមានមិត្តជាមនុស្ស Peter Sohn An epic journey into the world of dinosaurs where an Apatosaurus named Arlo makes an unlikely human friend.

Genre: Adventure, Family
Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb: N/A
N/A

Long ago, in the fantasy world of Kumandra, humans and dragons lived together in harmony. But when an evil force threatened the land, the dragons sacrificed themselves to save humanity….

Country: 
A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)

A Writer’s Odyssey (2021)
IMDb: 6.6
130 min

Kongwen Lu is the author of a fantasy novel series following a heroic teenager, also named Kongwen, on a quest to end the tyrannical rule of Lord Redmane, under the…

Country: 
Genre: Action, Drama, Fantasy
និយាយខ្មែរបងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Ina, whose ex-boyfriend runs off, leaving her in debt, manages to catch on a cunning con artist who tries to con her. But instead of turning him to the police,…

Genre: Comedy, Romance
Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)

Zack Snyder’s Justice League (2021)
IMDb: N/A
240 min

Zack Snyder’s definitive director’s cut of Justice League. Determined to ensure Superman’s ultimate sacrifice was not in vain, Bruce Wayne aligns forces with Diana Prince with plans to recruit a…

Country: 
Space Sweepers (2021)

Space Sweepers (2021)

Space Sweepers (2021)
IMDb: N/A
N/A

When the crew of a space junk collector ship called The Victory discovers a humanoid robot named Dorothy that’s known to be a weapon of mass destruction, they get involved…

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2019)
TMDb: 8.9
24 min

Status: Returning Series
និយាយខ្មែរBikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)

Bikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)

Bikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A
N/A

“Sakkarin” is a 25 years old guy who could not find a job as her mother wishes him to be a banker. To take care and make the family happy,…

Genre: Comedy
Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
Eps2The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2

The Falcon and the Winter Soldier Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2021-03-26

Episode Title: Episode 2
បកប្រែដោយផ្ទាល់Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Avengers: Endgame (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 8.4
181 min

After the devastating events of[ Avengers: Infinity War (2018), the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more in order to reverse Thanos’ actions…

Country: 
Movies 2021 View more »
After We Fell (2021)

After We Fell (2021)

After We Fell (2021)
IMDb: 5.0
98 min

Just as Tessa’s life begins to become unglued, nothing is what she thought it would be. Not her friends nor her family. The only person that she should be able…

Genre: Drama, Romance
Last Night in Soho (2021)

Last Night in Soho (2021)

Last Night in Soho (2021)
IMDb: 7.3
116 min

A young girl, passionate about fashion design, is mysteriously able to enter the 1960s where she encounters her idol, a dazzling wannabe singer. But 1960s London is not what it…

Country: 
Lamb (2021)

Lamb (2021)

Lamb (2021)
IMDb: 6.6
106 min

Country: 
Genre: Drama, Horror, Mystery
Nightbooks (2021)

Nightbooks (2021)

Nightbooks (2021)
IMDb: 5.8
103 min

Alex, a boy obsessed with scary stories, is trapped by a witch in her modern, magical New York City apartment. His original hair-raising tales are the only thing keeping him…

Country: 
Genre: Family, Fantasy
Clifford the Big Red Dog (2021)

Clifford the Big Red Dog (2021)

Clifford the Big Red Dog (2021)
IMDb: N/A
97 min

As Emily struggles to fit in at home and at school, she discovers a small red puppy who is destined to become her best friend. When Clifford magically undergoes one…

Genre: Comedy, Family
Red Notice (2021)

Red Notice (2021)

Red Notice (2021)
IMDb: N/A
N/A

An Interpol-issued Red Notice is a global alert to hunt and capture the world’s most wanted. But when a daring heist brings together the FBI’s top profiler and two rival…

Country: 
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
IMDb: 7.9
132 min

Shang-Chi must confront the past he thought he left behind when he is drawn into the web of the mysterious Ten Rings organization.

No Time to Die (2021)

No Time to Die (2021)

No Time to Die (2021)
IMDb: 7.6
163 min

James Bond has left active service. His peace is short-lived when Felix Leiter, an old friend from the CIA, turns up asking for help, leading Bond onto the trail of…

The 8th Night (2021)

The 8th Night (2021)

The 8th Night (2021)
IMDb: 5.4
115 min

With prayer beads in one hand and an ax in the other, a monk hunts down a millennia-old spirit that’s possessing humans and unleashing hell on Earth.

Country: 
Finch (2021)

Finch (2021)

Finch (2021)
IMDb: N/A
115 min

On a post-apocalyptic Earth, a robot, built to protect the life of his dying creator’s beloved dog, learns about life, love, friendship, and what it means to be human.

One More Shot (2021)

One More Shot (2021)

One More Shot (2021)
IMDb: N/A
N/A

After his wife’s death professional bodyguard Lung Wei went overseas to find doctors for his daughter, but instead found a new job as a virtual reality tester.

Genre: Action
Night Teeth (2021)

Night Teeth (2021)

Night Teeth (2021)
IMDb: N/A
107 min

A college student moonlighting as a chauffeur picks up two mysterious women for a night of party-hopping across LA. But when he uncovers their bloodthirsty intentions – and their dangerous,…

Escape from Mogadishu (2021)

Escape from Mogadishu (2021)

Escape from Mogadishu (2021)
IMDb: 7.2
121 min

Diplomats from the North and South Korean embassies in Somalia attempt a daring joint escape from Mogadishu when the outbreak of civil war leaves them stranded.

Country: 
Genre: Action, Drama
Sinkhole (2021)

Sinkhole (2021)

Sinkhole (2021)
IMDb: 6.2
117 min

The average citizen Dong-won and his family move into a house bought after years of hard work. Filled with happiness, he invites his colleagues for a housewarming party, but the…

Country: 
Genre: Comedy, Drama
The Toolbox Killer (2021)

The Toolbox Killer (2021)

The Toolbox Killer (2021)
IMDb: N/A
89 min

Known as “The Toolbox Killer,” Lawrence Bittaker, alongside his partner Roy Norris, committed heinous acts. Bittaker remained silent about his crimes for 40 years until he met criminologist Laura Brand….

Country: 
Show Me the Ghost (2021)

Show Me the Ghost (2021)

Show Me the Ghost (2021)
IMDb: 5.2
82 min

Given the country’s overcrowded prisons, the U.S. government begins to allow 12-hour periods of time in which all illegal activity is legal. During one of these free-for-alls, a family must…

Country: 
Genre: Comedy, Horror
Recently Added Movie ភាពយន្តទើបតែបញ្ចូលថ្មីៗView more »
Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)
IMDb: 6.3
97 min

After finding a host body in investigative reporter Eddie Brock, the alien symbiote must face a new enemy, Carnage, the alter ego of serial killer Cletus Kasady.

និយាយខ្មែរThe Jungle Book​ -KhmerDub (2016)

The Jungle Book​ -KhmerDub (2016)

The Jungle Book​ -KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.4
106 min

A man-cub named Mowgli fostered by wolves. After a threat from the tiger Shere Khan, Mowgli is forced to flee the jungle, by which he embarks on a journey of…

និយាយខ្មែរTitanic – KhmerDub (1997)

Titanic – KhmerDub (1997)

Titanic – KhmerDub (1997)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.8
194 min

Rose DeWitt Bukater អាយុ ១០១ ឆ្នាំ បានប្រាប់រឿងរ៉ាវនៃជីវិតរបស់នាងនៅលើកប៉ាល់ទីតានិច។ រ៉ូសជាមួយម្តាយនិងគូដណ្តឹង ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Jack Dawson និង Fabrizio De Rossi ឈ្នះសំបុត្រលំដាប់ទីបីនៅលើនាវា។ រ៉ូសប្រាប់រឿងទាំងមូលពីការចាកចេញរបស់កប៉ាល់ទីតានិចរហូតដល់លិចបស់វា – ក្នុងដំណើរលើកដំបូងនិងចុងក្រោយរបស់វានៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសាឆ្នាំ ១៩១២

Genre: Drama, Romance
បកប្រែដោយផ្ទាល់Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)

Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)

Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 6.8
118 min

Vietnam War, 1966. Australia and New Zealand send troops to support the United States and South Vietnamese in their fight against the communist North. Soldiers are very young men, recruits…

Country: 
Genre: Action, Drama, History, War
និយាយខ្មែរGhost in the Shell – KhmerDub (2017)

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
107 min

In the near future, Major is the first of her kind: a human saved from a terrible crash, then cyber-enhanced to be a perfect soldier devoted to stopping the world’s…

និយាយខ្មែរCaptain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)

Captain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)

Captain America: Civil War​ – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.8
147 min

Following the events of Age of Ultron, the collective governments of the world pass an act designed to regulate all superhuman activity. This polarizes opinion amongst the Avengers, causing two…

Country: 
Finch (2021)

Finch (2021)

Finch (2021)
IMDb: N/A
115 min

On a post-apocalyptic Earth, a robot, built to protect the life of his dying creator’s beloved dog, learns about life, love, friendship, and what it means to be human.

បកប្រែដោយផ្ទាល់Predestination​ – KhmerSub (2014)

Predestination​ – KhmerSub (2014)

Predestination​ – KhmerSub (2014)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: 7.5
97 min

Predestination chronicles the life of a Temporal Agent sent on an intricate series of time-travel journeys designed to prevent future killers from committing their crimes. Now, on his final assignment,…

បកប្រែដោយផ្ទាល់Raging Fire – KhmerSub (2021)

Raging Fire – KhmerSub (2021)

Raging Fire – KhmerSub (2021)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

Shan is a highly respected cop with a long history of success in dangerous cases, however, his past soon comes back to haunt him when his former protégé seeks revenge…

Genre: Action, Crime
After We Fell (2021)

After We Fell (2021)

After We Fell (2021)
IMDb: 5.0
98 min

Just as Tessa’s life begins to become unglued, nothing is what she thought it would be. Not her friends nor her family. The only person that she should be able…

Genre: Drama, Romance
London Sweeties (2019)

London Sweeties (2019)

London Sweeties (2019)
IMDb: 6.1
N/A

A humor- filled story of a group of Thai in London. With their lack of language ability, chaotic but fun love stories await.

Country: 
Genre: Comedy, Romance
Forgotten (2017)

Forgotten (2017)

Forgotten (2017)
IMDb: 7.5
108 min

Country: 
Last Night in Soho (2021)

Last Night in Soho (2021)

Last Night in Soho (2021)
IMDb: 7.3
116 min

A young girl, passionate about fashion design, is mysteriously able to enter the 1960s where she encounters her idol, a dazzling wannabe singer. But 1960s London is not what it…

Country: 
Lamb (2021)

Lamb (2021)

Lamb (2021)
IMDb: 6.6
106 min

Country: 
Genre: Drama, Horror, Mystery
Nightbooks (2021)

Nightbooks (2021)

Nightbooks (2021)
IMDb: 5.8
103 min

Alex, a boy obsessed with scary stories, is trapped by a witch in her modern, magical New York City apartment. His original hair-raising tales are the only thing keeping him…

Country: 
Genre: Family, Fantasy
Detective Conan: The Scarlet Bullet (2021)

Detective Conan: The Scarlet Bullet (2021)

Detective Conan: The Scarlet Bullet (2021)
IMDb: 6.4
110 min

At the opening ceremony of the WSG (World Sports Games) Tokyo Games, a sports festival held once every four years, it is announced that the world’s first vacuum superconducting maglev…

Country: 
Walking with the Enemy (2013)

Walking with the Enemy (2013)

Walking with the Enemy (2013)
IMDb: 6.4
124 min

Regent Horthy is the leader of Hungary and a German ally, but his favorable standing with Hitler changes as the war comes to an end. Forced to cede Hungary’s power…

Genre: Action, Drama, History, War
Tesla (2020)

Tesla (2020)

Tesla (2020)
IMDb: 5.0
102 min

The story of the Promethean struggles of Nikola Tesla, as he attempts to transcend entrenched technology—including his own previous work—by pioneering a system of wireless energy that would change the…

Country: 
Genre: Drama, History
Clifford the Big Red Dog (2021)

Clifford the Big Red Dog (2021)

Clifford the Big Red Dog (2021)
IMDb: N/A
97 min

As Emily struggles to fit in at home and at school, she discovers a small red puppy who is destined to become her best friend. When Clifford magically undergoes one…

Genre: Comedy, Family
The First Purge (2018)

The First Purge (2018)

The First Purge (2018)
IMDb: 5.2
97 min

To push the crime rate below one percent for the rest of the year, the New Founding Fathers of America test a sociological theory that vents aggression for one night…

Country: 
និយាយខ្មែរGravity​ – KhmerDub (2013)

Gravity​ – KhmerDub (2013)

Gravity​ – KhmerDub (2013)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.7
91 min

Dr. Ryan Stone, a brilliant medical engineer on her first Shuttle mission, with veteran astronaut Matt Kowalsky in command of his last flight before retiring. But on a seemingly routine…

និយាយខ្មែរNakee 2 – KhmerDub (2018)

Nakee 2 – KhmerDub (2018)

Nakee 2 – KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.7
93 min

A new detective was sent to investigate unusual events in a rural village in the north-east of Thailand which was believed to be involved with the mythical giant snake called…

Country: 
TV Series View more »
Marco Polo (2014)

Marco Polo (2014)

Marco Polo (2014)
TMDb: 7.4
60 min

Status: Canceled
Hawkeye (2021)

Hawkeye (2021)

Hawkeye (2021)
TMDb: 8.9
50 min

Former Avenger Clint Barton has a seemingly simple mission: get back to his family for Christmas. Possible? Maybe with the help of Kate Bishop, a 22-year-old archer with dreams of…

Status: Returning Series
Attack on Titan (2013)

Attack on Titan (2013)

Attack on Titan (2013)
TMDb: 8.6
25 min

Status: Returning Series
Fall In Love (2021)

Fall In Love (2021)

Fall In Love (2021)
IMDb: N/A
45 min

Status: Returning Series
Genre: Drama, TV Series
Hellbound (2021)

Hellbound (2021)

Hellbound (2021)
TMDb: 8
52 min

Unearthly beings deliver bloody condemnations, sending individuals to hell and giving rise to a religious group founded on the idea of divine justice.

Status: Returning Series
49 Days

49 Days

49 Days
TMDb: 8.5
65 min

Shin Ji Hyun was enjoying absolute bliss as she was about to marry her fiancé, Kang Min Ho, but her perfect life is shattered when she gets into a car…

Status: Ended
Angel’s Last Mission: Love (2019)

Angel’s Last Mission: Love (2019)

Angel’s Last Mission: Love (2019)
TMDb: 8.2
32 min

As a punishment for meddling in human affairs, an angel faces the impossible task of finding a soulmate for a cold-hearted ballerina.

Status: Ended
Zombie Detective (2020)

Zombie Detective (2020)

Zombie Detective (2020)
TMDb: 9.4
30 min

Kim Moo-Young has been a zombie for the past 2 years. To survive, he has mimicked the mannerisms of humans in a village. He then leaves for the city. There,…

Status: Ended
Arcane (2021)

Arcane (2021)

Arcane (2021)
TMDb: 9.3
43 min

Amid the stark discord of twin cities Piltover and Zaun, two sisters fight on rival sides of a war between magic technologies and clashing convictions.

Status: Returning Series
Happiness (2021)

Happiness (2021)

Happiness (2021)
TMDb: 8.3
70 min

A new type of deadly virus spread throughout the city, and the apartment where has different social classes of people is sealed off. With the fear of the virus, and…

Status: Returning Series
Genre: Drama, TV Series
Crash Landing on You (2019)

Crash Landing on You (2019)

Crash Landing on You (2019)
TMDb: 8.8
85 min

A paragliding mishap drops a South Korean heiress in North Korea — and into the life of an army officer, who decides he will help her hide.

Status: Ended
The King’s Avatar (2019)

The King’s Avatar (2019)

The King’s Avatar (2019)
TMDb: 8.8
45 min

Ye Xiu is the star player on an esports team that dominates the Chinese leagues of hit multiplayer titled “Glory.” His gaming days appear to have come to an abrupt…

Status: Ended
The Great Shaman Ga Doo-shim (2021)

The Great Shaman Ga Doo-shim (2021)

The Great Shaman Ga Doo-shim (2021)
TMDb: 7.4
20 min

18-year-old Ga Doo Shim who wishes to live as a typical high schooler but is born with the undesired fate of becoming a shaman. She is a brave and strong…

Status: Ended
Locke & Key (2020)

Locke & Key (2020)

Locke & Key (2020)
TMDb: 8.1
47 min

Three siblings who move into their ancestral estate after their father’s gruesome murder discover their new home’s magical keys, which must be used in their stand against an evil creature…

Status: Returning Series
Hospital Playlist (2020)

Hospital Playlist (2020)

Hospital Playlist (2020)
TMDb: 9.1
93 min

Every day is extraordinary for five doctors and their patients inside a hospital, where birth, death and everything in between coexist.

Status: Ended
Genre: Comedy, Drama
The Penthouse (2020)

The Penthouse (2020)

The Penthouse (2020)
TMDb: 8.7
70 min

A woman puts everything on the line to achieve her goal of being able to move into a luxury penthouse in the Gangnam District. In the process, she gradually finds…

Status: Ended
Animation View more »
Detective Conan: The Scarlet Bullet (2021)

Detective Conan: The Scarlet Bullet (2021)

Detective Conan: The Scarlet Bullet (2021)
IMDb: 6.4
110 min

At the opening ceremony of the WSG (World Sports Games) Tokyo Games, a sports festival held once every four years, it is announced that the world’s first vacuum superconducting maglev…

Country: 
Clifford the Big Red Dog (2021)

Clifford the Big Red Dog (2021)

Clifford the Big Red Dog (2021)
IMDb: N/A
97 min

As Emily struggles to fit in at home and at school, she discovers a small red puppy who is destined to become her best friend. When Clifford magically undergoes one…

Genre: Comedy, Family
Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019)
IMDb: 7.5
90 min

Isabella, the daughter of the noble York family, is enrolled in an all-girls academy to be groomed into a dame worthy of nobility. However, she has given up on her…

Country: 
Genre: Drama, Fantasy
Weathering with You (2019)

Weathering with You (2019)

Weathering with You (2019)
IMDb: 7.5
112 min

The summer of his high school freshman year, Hodaka runs away from his remote island home to Tokyo, and quickly finds himself pushed to his financial and personal limits. The…

Country: 
និយាយខ្មែរThe Lion King – KhmerDub (2019)

The Lion King – KhmerDub (2019)

The Lion King – KhmerDub (2019)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.8
118 min

Simba idolizes his father, King Mufasa, and takes to heart his own royal destiny. But not everyone in the kingdom celebrates the new cub’s arrival. Scar, Mufasa’s brother—and former heir…

Genre: Adventure, Family
Despicable Me 3 (2017)

Despicable Me 3 (2017)

Despicable Me 3 (2017)
IMDb: 6.3
89 min

Gru and his wife Lucy must stop former ’80s child star Balthazar Bratt from achieving world domination.

Country: 
Monster Family 2 (2021)

Monster Family 2 (2021)

Monster Family 2 (2021)
IMDb: N/A
103 min

To free Baba Yaga and Renfield from the clutches of Monster Hunter Mila Starr, the Wishbone Family once more transforms into a Vampire, Frankenstein’s Monster, a Mummy and a Werewolf….

Corpse Bride (2005)

Corpse Bride (2005)

Corpse Bride (2005)
IMDb: 7.3
77 min

Set in a 19th-century european village, this stop-motion animation feature follows the story of Victor, a young man whisked away to the underworld and wed to a mysterious corpse bride,…

Genre: Fantasy, Romance
Superman/Shazam!: The Return of Black Adam​ ( 2010 )

Superman/Shazam!: The Return of Black Adam​ ( 2010 )

Superman/Shazam!: The Return of Black Adam​ ( 2010 )
IMDb: 7.1
25 min

Chosen the world’s protector against the Seven Deadly Enemies of Man – pride, envy, greed, hatred, selfishness, laziness and injustice – young Billy Batson accepts his destiny as Captain Marvel….

Country: 
Batman vs. Robin (2015)

Batman vs. Robin (2015)

Batman vs. Robin (2015)
IMDb: 7.1
80 min

Damian Wayne is having a hard time coping with his father’s “no killing” rule. Meanwhile, Gotham is going through hell with threats such as the insane Dollmaker, and the secretive…

Country: 
និយាយខ្មែរBolt – KhmerDub (2008)

Bolt – KhmerDub (2008)

Bolt – KhmerDub (2008)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Bolt is the star of the biggest show in Hollywood. The only problem is, he thinks it’s real. After he’s accidentally shipped to New York City and separated from Penny,…

Justice League: Gods and Monsters (2015)

Justice League: Gods and Monsters (2015)

Justice League: Gods and Monsters (2015)
IMDb: N/A
N/A

In an alternate universe, very different versions of DC’s Trinity fight against the government after they are framed for an embassy bombing.

Josee, the Tiger and the Fish (2020)

Josee, the Tiger and the Fish (2020)

Josee, the Tiger and the Fish (2020)
IMDb: 8.0
99 min

With dreams of diving abroad, Tsuneo gets a job assisting Josee, an artist whose imagination takes her far beyond her wheelchair. But when the tide turns against them, they push…

Country: 
Genre: Drama, Romance
Checkered Ninja​ (2018)

Checkered Ninja​ (2018)

Checkered Ninja​ (2018)
IMDb: 7.2
83 min

A possessed Ninja doll teams up with a teenage boy to avenge the murder of a poor child factory worker.

Country: 
Injustice (2021)

Injustice (2021)

Injustice (2021)
IMDb: N/A
78 min

When Lois Lane is killed, an unhinged Superman decides to take control of the Earth. Determined to stop him, Batman creates a team of freedom-fighting heroes. But when superheroes go…

Country: 
Deathstroke: Knights & Dragons – The Movie (2020)

Deathstroke: Knights & Dragons – The Movie (2020)

Deathstroke: Knights & Dragons – The Movie (2020)
IMDb: N/A
N/A
N/A

The assassin Deathstroke tries to save his family from the wrath of H.I.V.E. and the murderous Jackal.