🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
[useyourdrive dir="1xUMNMw3hpWgWAlHA_xmCOuBB0RBkZc22" account="112435197190211565344" mode="video" include="11tTUZaqz5YCea6C86q5QQiUicFRzO2I-" viewrole="administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest" downloadrole="all" mediabuttons="prevtrack|playpause|nexttrack|volume|current|duration|skipback|jumpforward|speed|shuffle|fullscreen|chromecast" hideplaylist="1"]
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Alpha (2018)

In the prehistoric past, Keda, a young and inexperienced hunter, struggles to return home after being separated from his tribe when bison hunting goes awry. On his way back he will find an unexpected ally.

Duration: 96 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 6.7

ServerLanguageQualityLinks