🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
[useyourdrive dir="1Q-jX0rQCsCwkV-2er9F2OZlNQxJ0qB-c" account="112435197190211565344" mode="video" include="1Ab2FKC_u3dJJOF5AA2iPnkWvd39vvTDW" viewrole="administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest" downloadrole="all" mediabuttons="prevtrack|playpause|nexttrack|volume|current|duration|skipback|jumpforward|speed|shuffle|loop|fullscreen" hideplaylist="1"]
  • Server 1

The Raid (2011)

A S.W.A.T. team becomes trapped in a tenement run by a ruthless mobster and his army of killers and thugs.

Duration: 101 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 7.6

ServerLanguageQualityLinks
ServerLanguageLinks