🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Coma (2019)

A young and talented architect comes to his senses after a horrific accident only to find himself in the odd dystopian world. A world that is filled with the memories of all current coma patients. Just like a human memory this world is fragmental, chaotic and unstable. This is COMA: icecaps, rivers and cities can all exist in a space of a single room and laws of physics are no longer laws as they can be bent.