🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

WALL·E (2008)

WALL·E is the last robot left on an Earth that has been overrun with garbage and all humans have fled to outer space. For 700 years he has continued to try and clean up the mess, but has developed some rather interesting human-like qualities. When a ship arrives with a sleek new type of robot, WALL·E thinks he’s finally found a friend and stows away on the ship when it leaves.

ServerLanguageQualityLinks