🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video1
  • Server Video 2

Thor: The Dark World (2013)

Thor fights to restore order across the cosmos… but an ancient race led by the vengeful Malekith returns to plunge the universe back into darkness. Faced with an enemy that even Odin and Asgar

d cannot withstand, Thor must embark on his most perilous and personal journey yet, one that will reunite him with Jane Foster and force him to sacrifice everything to save us all.

ServerLanguageQualityLinks