🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Monsters of Man (2020)

A robotics company vying to win a lucrative military contract team up with a corrupt CIA agent to conduct an illegal live field test. They deploy four weaponized prototype robots into a suspected drug manufacturing camp in the Golden Triangle, assuming they’d be killing drug runners that no one would miss. Six doctors on a humanitarian mission witness the brutal slaughter and become prime targets.

Duration: 131 min

Release:

IMDb: 4.8