🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
[useyourdrive dir="1BmhmwEnxdmYxcw9aUyqV4PITe__bKNsL" account="112435197190211565344" mode="video" include="1OuDbD-MhsFl7qP3LSKEENwLPaOaaCHah" viewrole="administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest" downloadrole="all" mediabuttons="prevtrack|playpause|nexttrack|volume|current|duration|skipback|jumpforward|speed|fullscreen|chromecast" hideplaylist="1"]
  • Server Video​ 2
  • Server Video 1

Mutants (2009) KhmerSub

A nasty virus has spread throughout the human race turning the population into something …else. After a brief setup (and a messy hit and run) we’re introduced to an ambulance and its four occupants. Sonia (Helene de Fougerolles) and Marco (Francis Renaud) are together and riding with two police officers. Tensions rise between them as they head for a mythical research facility called NOAH that is reportedly infection free and working on a cure, and circumstances lead to Sonia and Marco holing up alone in an abandoned building. She’s pregnant, in love, and apparently immune to the virus… and she realizes that he’s been infected. He slowly transforms but her love for him refuses to give up on a cure, so she sets out to survive the onslaught of infected, attacks from still-human marauders, and the growing threat from her baby’s daddy.

Duration: 95 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 5.6

ServerLanguageQualityLinks