🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server 1

Ne Zha (2019)

The Primus extracts a Mixed Yuan Bead into a Spirit Seed and a Demon Pill. The Spirit Seed can be reincarnated as a human to help King Zhou establish a new dynasty, whereas the Demon Pill will create a devil threatening humanity. Ne Zha is the one who is destined to be the hero, but instead he becomes a devil incarnate, because the Spirit Seed and a Demon Pill are switched.

Duration: 110 min

Release:

IMDb: 7.5