🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

A.I. Artificial Intelligence (2001)

David, a robotic boy—the first of his kind programmed to love—is adopted as a test case by a Cybertronics employee and his wife. Though he gradually becomes their child, a series of unexpected circumstances make this life impossible for David. Without final acceptance by humans or machines, David embarks on a journey to discover where he truly belongs, uncovering a world in which the line between robot and machine is both vast and profoundly thin.

ServerLanguageQualityLinks