🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
x
x
[useyourdrive dir="1MBNry9-fI-xBZRjRFrxRfPH5-JBd9JfO" account="112435197190211565344" mode="video" include="1-F80s5kctl8tz0xRVKCUiWb4xOirp9E_" viewrole="administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest" downloadrole="all" mediaskin="Legacy_jPlayer" mediabuttons="prevtrack|playpause|nexttrack|volume|current|duration|skipback|jumpforward|fullscreen|chromecast" hideplaylist="1"]
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Kung Fu Jungle (2014)

A martial arts instructor working at a police academy gets imprisoned after killing a man by accident. But when a vicious killer starts targeting martial arts masters, the instructor offers to help the police in return for his freedom.

Duration: 100 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 6.5

ServerLanguageQualityLinks