🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

District 9 (2009)

Thirty years ago, aliens arrive on Earth. Not to conquer or give aid, but to find refuge from their dying planet. Separated from humans in a South African area called District 9, the aliens are managed by Multi-National United, which is unconcerned with the aliens’ welfare but will do anything to master their advanced technology. When a company field agent contracts a mysterious virus that begins to alter his DNA, there is only one place he can hide: District 9.

របៀប Download រឿងពី website KhFullHD.Net សម្រាប់ទូរសព្ទ័ –