🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Poltergeist (1982)

Steve Freeling lives with his wife, Diane, and their three children, Dana, Robbie, and Carol Anne, in Southern California where he sells houses for the company that built the neighborhood. It starts with just a few odd occurrences, such as broken dishes and furniture moving around by itself. However, when he realizes that something truly evil haunts his home, Steve calls in a team of parapsychologists led by Dr. Lesh to help before it’s too late.

ServerLanguageQualityLinks