🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server 1

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

Under constant attack by monstrous creatures called Angels that seek to eradicate humankind, U.N. Special Agency NERV introduces two new EVA pilots to help defend the city of Tokyo-3: the mysterious Makinami Mari Illustrous and the intense Asuka Langley Shikinami. Meanwhile, Gendo Ikari and SEELE proceed with a secret project that involves both Rei and Shinji.