🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
[useyourdrive dir="1Hz2AmshgHbswJtL0l0oK29NzMghEetLH" account="112435197190211565344" mode="video" include="1a8vJNA9Rh5B5-_lroJmVXSP691ErCAWU" viewrole="administrator|author|contributor|editor|subscriber|guest" downloadrole="all" mediabuttons="prevtrack|playpause|nexttrack|volume|current|duration|skipback|jumpforward|fullscreen|chromecast" hideplaylist="1"]
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Bikeman​​​ ម៉ូតូឌុបបះសក់ (2018)

“Sakkarin” is a 25 years old guy who could not find a job as her mother wishes him to be a banker. To take care and make the family happy, he has to lies by wearing the bank uniform out of the house every morning before turns to his true self and his real job as a motorbike taxi. But, secrets don’t exist in this world when he meets his high school crush “Jai”, a real life banker, “A” Jai’s boyfriend and a bank director, and “Uncle Preecha”, a friend of his father who always catches an eye on him.

Duration:

Quality: និយាយខ្មែរ