🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
  • Server 1

The Roads Not Taken (2020)

The film follows 24 hours in the life of father and daughter Leo and Molly as she grapples with the challenges of dealing with her father’s chaotic mental state. But as they weave their way around New York City, their ordinary but stressful day takes on a hallucinatory and epic quality, for Leo is seamlessly flowing in and out of several parallel lives; a passionate marriage with his childhood sweetheart Dolores in Mexico and a life of solitude on a remote Greek island, where a chance encounter with two young tourists unmasks the uncomfortable truths of a family life left behind…

ServerLanguageQualityLinks