🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
បើសិនជា Play Video ទី​ 1 មិនដំណើការ សូម Play Video ទី 2 ឬ ទី 3 ,Button ជាប់នៅខាងក្រោម Video
x
x
  • Server Video 1
  • Server Video 2

Stand by Me Doraemon 2 (2021)

 

She and her beloved Shizuka are finally married! Nobita’s childhood dream was supposed to come true on his wedding day, but for some reason, Nobita doesn’t show up… One of the most popular episodes from the original story transcends time and space, and leads to Nobita’s future. Doraemon and Nobita’s great adventure begins in order to fulfill his grandmother’s wish to see his bride at first sight. This is a story of tears and bonds, set in the past, present and future.

Duration: 96 min

Release:

IMDb: 8.1

ServerLanguageQualityLinks