🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
  • Server Video

The First Myth: Clash of Gods (2021)

In the last years of the Yin and Shang dynasties, King Zhou was tyrannical, and the people did not have a living. The Lord Tongtian and Shen Gongbao wanted to take advantage of the chaos and use the Ten Thousand Immortal Array to destroy the mortal world. In order to fight against the evil forces, Jiang Ziya assembled Yang Jian, Nezha and other immortals to save the mortal world. In the past, the heroes of Eastern mythology who had led the way in different stories gathered passionately and showed their magical powers. A magnificent story of confrontation between good and evil, full of oriental mythology, unfolds…

Duration:

Release:

ServerLanguageQualityLinks