💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
សូមអធ្យាស្រ័យដោយរឿងមួយចំនួនកំពុងមានបញ្ហាយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការជួសជុល! ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមិនអាចតប Chat បងប្អូនបានទេដោយ FaceBook Block Chat
  • Server 1
  • Server ALL
  • Server IOS

The Toolbox Killer (2021)

Known as “The Toolbox Killer,” Lawrence Bittaker, alongside his partner Roy Norris, committed heinous acts. Bittaker remained silent about his crimes for 40 years until he met criminologist Laura Brand. Over the course of five years, Brand recorded her many conversations with Bittaker as he spoke from death row about his methods and motives, providing unique insights into the mind of a criminal sadist.