💖 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download App របស់ KhFullHD បានហើយ នៅលើ PlayStore , សូមចូល PlayStore វាយពាក្យ KhFullHD ដើម្បី Download , ឬក៏ចូល Menu ហើយយកពាក្យ KHMERFLIX APP ដើម្បី Download 💖 សូមបញ្ចាក់ ( ដាច់ខាតមិនគិតប្រាក់ពីបងប្អូនឡើយ )🤩
video
  • Server 1
  • Server 2
  • Server 3

Predestination​ – KhmerSub (2014)

Predestination chronicles the life of a Temporal Agent sent on an intricate series of time-travel journeys designed to prevent future killers from committing their crimes. Now, on his final assignment, the Agent must stop the one criminal that has eluded him throughout time and prevent a devastating attack in which thousands of lives will be lost.

Duration: 97 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 7.5