💖 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download App របស់ KhFullHD បានហើយ នៅលើ PlayStore , សូមចូល PlayStore វាយពាក្យ KhFullHD ដើម្បី Download , ឬក៏ចូល Menu ហើយយកពាក្យ KHMERFLIX APP ដើម្បី Download 💖 សូមបញ្ចាក់ ( ដាច់ខាតមិនគិតប្រាក់ពីបងប្អូនឡើយ )🤩
video
  • Server 1
  • Server 2
  • Server 3

Ghost in the Shell – KhmerDub (2017)

In the near future, Major is the first of her kind: a human saved from a terrible crash, then cyber-enhanced to be a perfect soldier devoted to stopping the world’s most dangerous criminals.

Duration: 107 min

Quality: និយាយខ្មែរ

Release:

IMDb: 6.3