💖 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download App របស់ KhFullHD បានហើយ នៅលើ PlayStore , សូមចូល PlayStore វាយពាក្យ KhFullHD ដើម្បី Download , ឬក៏ចូល Menu ហើយយកពាក្យ KHMERFLIX APP ដើម្បី Download 💖 សូមបញ្ចាក់ ( ដាច់ខាតមិនគិតប្រាក់ពីបងប្អូនឡើយ )🤩
video
  • Server 1
  • Server 2

Danger Close: The Battle of Long Tan​ – KhmerSub (2019)

Vietnam War, 1966. Australia and New Zealand send troops to support the United States and South Vietnamese in their fight against the communist North. Soldiers are very young men, recruits and volunteers who have never been involved in a combat. On August 18th, members of Delta Company will face the true horror of a ruthless battle among the trees of a rubber plantation called Long Tân. They are barely a hundred. The enemy is a human wave ready to destroy them.

Duration: 118 min

Quality: បកប្រែដោយផ្ទាល់

Release:

IMDb: 6.8