💖 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download App របស់ KhFullHD បានហើយ នៅលើ PlayStore , សូមចូល PlayStore វាយពាក្យ KhFullHD ដើម្បី Download , ឬក៏ចូល Menu ហើយយកពាក្យ KHMERFLIX APP ដើម្បី Download 💖 សូមបញ្ចាក់ ( ដាច់ខាតមិនគិតប្រាក់ពីបងប្អូនឡើយ )🤩
video
  • Server For All

The Dark Knight (2008)

Set within a year after the events of Batman Begins (2005), Batman, Lieutenant James Gordon, and new District Attorney Harvey Dent successfully begin to round up the criminals that plague Gotham City, until a mysterious and sadistic criminal mastermind known only as “The Joker” appears in Gotham, creating a new wave of chaos. Batman’s struggle against The Joker becomes deeply personal, forcing him to “confront everything he believes” and improve his technology to stop him. A love triangle develops between Bruce Wayne, Dent, and Rachel Dawes.