Search results for "France"
Crimes of the Future (2022)

Crimes of the Future (2022)

Crimes of the Future (2022)
IMDb: N/A
N/A

អាចទស្សនាបានគ្រប់ពេលនៅលើគេហទំព័រ khfullhd.net បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( មេរោគ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ

Country: 
Chickenhare and the Hamster of Darkness (2022)

Chickenhare and the Hamster of Darkness (2022)

Chickenhare and the Hamster of Darkness (2022)
IMDb: 6.9
91 min

អាចទស្សនាបានគ្រប់ពេលនៅលើគេហទំព័រ KhFullHD.Net , Young Chickenhare is the adopted son of King Peter, a famous adventurer. Part chicken and part hare, he has a really tough time growing up and disguises…

Country: 
The Untamed (2016)

The Untamed (2016)

The Untamed (2016)
IMDb: 6.1
98 min

Desperate to flee but consumed by fear, Alejandra, a young mother and working housewife, is trapped in a violent and unsatisfying relationship with her husband, Angel. She leans on her…

Sgt. Stubby: An American Hero (2018)

Sgt. Stubby: An American Hero (2018)

Sgt. Stubby: An American Hero (2018)
IMDb: 6.9
84 min

The true story of the most decorated dog in American military history — Sgt. Stubby — and the enduring bonds he forged with his brothers-in-arms in the trenches of World…

Misbehaviour (2020)

Misbehaviour (2020)

Misbehaviour (2020)
IMDb: 6.3
106 min

A group of women involved in the Women’s Liberation Movement hatched a plan to invade the stage and disrupt the live broadcast at the 1970 Miss World competition in London,…

Genre: Comedy, Drama, History
និយាយខ្មែរOng Bak: Muay Thai Warrior – KhmerDub (2003)

Ong Bak: Muay Thai Warrior – KhmerDub (2003)

Ong Bak: Muay Thai Warrior – KhmerDub (2003)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.2
105 min

When the head of a statue sacred to a village is stolen, a young martial artist goes to the big city and finds himself taking on the underworld to retrieve…

Country: 
Paranoid Park (2007)

Paranoid Park (2007)

Paranoid Park (2007)
IMDb: 6.6
85 min

Alex, a teenaged skateboarder, is interviewed by Detective Richard Lu about the death of a security guard severed by a train who was apparently hit by a skateboard. While dealing…

Country: 
Genre: Crime, Drama, Mystery
Nymphomaniac: Vol. I (2013)

Nymphomaniac: Vol. I (2013)

Nymphomaniac: Vol. I (2013)
IMDb: 6.9
117 min

A man named Seligman finds a fainted wounded woman in an alley and he brings her home. She tells him that her name is Joe and that she is nymphomaniac….

Genre: Drama
Funan (2018)

Funan (2018)

Funan (2018)
IMDb: 6.9
84 min

Cambodia, once the ancient kingdom of Funan, April 17th, 1975. The entire country falls under the tyranny of Angkar, the communist party of the Khmer Rouge. The cities are abandoned,…

Genre: Drama, History
និយាយខ្មែរUnleashed​ – KhmerDub (2005)

Unleashed​ – KhmerDub (2005)

Unleashed​ – KhmerDub (2005)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.0
103 min

Raised as a slave, Danny is used to fighting for his survival. In fact, his “master,” Bart, thinks of him as a pet and goes as far as leashing him…

Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)
IMDb: 6.5
136 min

In the 28th century, Valerian and Laureline are special operatives charged with keeping order throughout the human territories. On assignment from the Minister of Defense, the two undertake a mission…

The Son of Bigfoot (2017)

The Son of Bigfoot (2017)

The Son of Bigfoot (2017)
IMDb: 6.1
92 min

Teenage outsider Adam sets out on an epic and daring quest to uncover the mystery behind his long-lost dad, only to find out that he is none other than the…

Genre: Comedy, Family
We Were Soldiers (2002)

We Were Soldiers (2002)

We Were Soldiers (2002)
IMDb: 7.2
138 min

The story of the first major battle of the American phase of the Vietnam War and the soldiers on both sides that fought it.

Genre: Action, History, War
The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (2014)

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (2014)

The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 (2014)
IMDb: 6.6
123 min

Katniss Everdeen reluctantly becomes the symbol of a mass rebellion against the autocratic Capitol.

Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
IMDb: 5.8
117 min

Four corrupted fascist libertines round up 9 teenage boys and girls and subject them to 120 days of sadistic physical, mental and sexual torture.

Country: 
Genre: Adult, Drama, Horror, War
Call Me by Your Name (2017)

Call Me by Your Name (2017)

Call Me by Your Name (2017)
IMDb: 7.9
132 min

In 1980s Italy, a relationship begins between seventeen-year-old teenage Elio and the older adult man hired as his father’s research assistant.

Genre: Drama, Romance
Wolfwalkers (2020)

Wolfwalkers (2020)

Wolfwalkers (2020)
IMDb: 8.0
103 min

In a time of superstition and magic, when wolves are seen as demonic and nature an evil to be tamed, a young apprentice hunter comes to Ireland with her father…

Country: 
My Son (2021)

My Son (2021)

My Son (2021)
IMDb: 6.0
95 min

When a man’s only son goes missing, he travels to the town where his ex-wife lives in search of answers. To play a man whose life is clouded by mystery,…

Johnny English Reborn (2011)

Johnny English Reborn (2011)

Johnny English Reborn (2011)
IMDb: 6.3
101 min

The most prominent heads of state in the world begin gathering for a conference that could have a major impact on global politics. When MI-7 receives word that the Chinese…

The Wolf and the Lion (2021)

The Wolf and the Lion (2021)

The Wolf and the Lion (2021)
IMDb: 6.1
99 min

Country: 
Genre: Adventure, Family
Wolves (2014)

Wolves (2014)

Wolves (2014)
IMDb: 5.3
91 min

The coming-of-age story of Cayden Richards. Forced to hit the road after the murder of his parents, Cayden wanders lost without purpose… Until he meets a certifiable lunatic named Wild…

Country: 
Genre: Action, Horror
The East (2020)

The East (2020)

The East (2020)
IMDb: 6.9
137 min

A young Dutch soldier deployed to suppress post-WWII independence efforts in the Netherlands’ colony of Indonesia finds himself torn between duty and conscience when he joins an increasingly ruthless commander’s…

My Name Is Nobody (1973)

My Name Is Nobody (1973)

My Name Is Nobody (1973)
IMDb: 7.4
116 min

Jack Beauregard, one of the greatest gunman of the Old West, only wants to retire in peace and move to Europe. But a young gunfighter, known as “Nobody”, who idolizes…

Country: 
Genre: Comedy, Western
Sing 2 (2021)

Sing 2 (2021)

Sing 2 (2021)
IMDb: 7.6
110 min

Buster and his new cast now have their sights set on debuting a new show at the Crystal Tower Theater in glamorous Redshore City. But with no connections, he and…

Country: 
Genre: Comedy, Family, Music
និយាយខ្មែរMinions​ – KhmerDub (2015)

Minions​ – KhmerDub (2015)

Minions​ – KhmerDub (2015)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.4
91 min

Minions Stuart, Kevin and Bob are recruited by Scarlet Overkill, a super-villain who, alongside her inventor husband Herb, hatches a plot to take over the world.

Country: 
Anthropoid (2016)

Anthropoid (2016)

Anthropoid (2016)
IMDb: 7.2
120 min

In December 1941, Czech soldier Jozef Gabčík and Jan Kubiš parachute into their occupied homeland to assassinate Nazi officer Reinhard Heydrich

Genre: History, Thriller, War
The Stronghold (2020)

The Stronghold (2020)

The Stronghold (2020)
IMDb: 6.9
105 min

A police brigade working in the dangerous northern neighborhoods of Marseille, where the level of crime is higher than anywhere else in France.

Country: 
Genre: Thriller
The Grinch (2018)

The Grinch (2018)

The Grinch (2018)
IMDb: 6.4
85 min

The Grinch hatches a scheme to ruin Christmas when the residents of Whoville plan their annual holiday celebration.

Country: 
Tinker Tailor Soldier Spy (2011)

Tinker Tailor Soldier Spy (2011)

Tinker Tailor Soldier Spy (2011)
IMDb: 7.1
122 min

In the bleak days of the Cold War, espionage veteran George Smiley is forced from semi-retirement to uncover a Soviet mole within his former colleagues at the heart of MI6.

The Secret Life of Pets 2 (2019)

The Secret Life of Pets 2 (2019)

The Secret Life of Pets 2 (2019)
IMDb: 6.5
86 min

Max the terrier must cope with some major life changes when his owner gets married and has a baby. When the family takes a trip to the countryside, nervous Max…

Country: 
The Secret Life of Pets (2016)

The Secret Life of Pets (2016)

The Secret Life of Pets (2016)
IMDb: 6.5
87 min

The quiet life of a terrier named Max is upended when his owner takes in Duke, a stray whom Max instantly dislikes.

Country: 
និយាយខ្មែរThe Expendables 3 – KhmerDub (2014)

The Expendables 3 – KhmerDub (2014)

The Expendables 3 – KhmerDub (2014)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.1
126 min

Barney, Christmas and the rest of the team comes face-to-face with Conrad Stonebanks, who years ago co-founded The Expendables with Barney. Stonebanks subsequently became a ruthless arms trader and someone…

The Breadwinner (2017)

The Breadwinner (2017)

The Breadwinner (2017)
IMDb: 7.7
94 min

A headstrong young girl in Afghanistan, ruled by the Taliban, disguises herself as a boy in order to provide for her family.

Genre: Drama, War
The Summit of the Gods (2021)

The Summit of the Gods (2021)

The Summit of the Gods (2021)
IMDb: 7.6
90 min

A photojournalist’s obsessive quest for the truth about the first expedition to Mt. Everest leads him to search for an esteemed climber who went missing.

Country: 
The First Purge (2018)

The First Purge (2018)

The First Purge (2018)
IMDb: 5.2
97 min

To push the crime rate below one percent for the rest of the year, the New Founding Fathers of America test a sociological theory that vents aggression for one night…

Country: 
និយាយខ្មែរMechanic: Resurrection​ – KhmerDub (2016)

Mechanic: Resurrection​ – KhmerDub (2016)

Mechanic: Resurrection​ – KhmerDub (2016)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.7
98 min

Arthur Bishop thought he had put his murderous past behind him when his most formidable foe kidnaps the love of his life. Now he is forced to travel the globe…

The Purge: Anarchy (2014)

The Purge: Anarchy (2014)

The Purge: Anarchy (2014)
IMDb: 6.4
103 min

One night per year, the government sanctions a 12-hour period in which citizens can commit any crime they wish — including murder — without fear of punishment or imprisonment. Leo,…

Country: 
Genre: Horror, Thriller
The Purge: Election Year (2016)

The Purge: Election Year (2016)

The Purge: Election Year (2016)
IMDb: 6.0
108 min

Two years after choosing not to kill the man who killed his son, former police sergeant Leo Barnes has become head of security for Senator Charlene Roan, the front runner…

Country: 
The Purge (2013)

The Purge (2013)

The Purge (2013)
IMDb: 5.7
85 min

Given the country’s overcrowded prisons, the U.S. government begins to allow 12-hour periods of time in which all illegal activity is legal. During one of these free-for-alls, a family must…

Country: 
និយាយខ្មែរResident Evil: Retribution-KhmerDub (2012)

Resident Evil: Retribution-KhmerDub (2012)

Resident Evil: Retribution-KhmerDub (2012)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.4
95 min

The Umbrella Corporation’s deadly T-virus continues to ravage the Earth, transforming the global population into legions of the flesh eating Undead. The human race’s last and only hope, Alice, awakens…

និយាយខ្មែរResident Evil: Afterlife​ – KhmerDub ( 2010 )

Resident Evil: Afterlife​ – KhmerDub ( 2010 )

Resident Evil: Afterlife​ – KhmerDub ( 2010 )
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.8
96 min

In a world ravaged by a virus infection, turning its victims into the Undead, Alice continues on her journey to find survivors and lead them to safety. Her deadly battle…

និយាយខ្មែរResident Evil: Extinction KhmerDub (2007)

Resident Evil: Extinction KhmerDub (2007)

Resident Evil: Extinction KhmerDub (2007)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.2
94 min

Years after the Racoon City catastrophe, survivors travel across the Nevada desert, hoping to make it to Alaska. Alice joins the caravan and their fight against hordes of zombies and…

Despicable Me 3 (2017)

Despicable Me 3 (2017)

Despicable Me 3 (2017)
IMDb: 6.3
89 min

Gru and his wife Lucy must stop former ’80s child star Balthazar Bratt from achieving world domination.

Country: 
និយាយខ្មែរResident Evil: Apocalypse – KhmerDub (2004)

Resident Evil: Apocalypse – KhmerDub (2004)

Resident Evil: Apocalypse – KhmerDub (2004)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.2
94 min

As the city is locked down under quarantine, Alice finds out that the people that died from the previous incident at the Umbrella Corporation have turned into zombies. She then…

Legend (2015)

Legend (2015)

Legend (2015)
IMDb: 6.9
132 min

Suave, charming and volatile, Reggie Kray and his unstable twin brother Ronnie start to leave their mark on the London underworld in the 1960s. Using violence to get what they…

Genre: Crime, Thriller
និយាយខ្មែរThe Rice People​ – អ្នកស្រែ (1994)

The Rice People​ – អ្នកស្រែ (1994)

The Rice People​ – អ្នកស្រែ (1994)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.2
125 min

A poor, rural Cambodian family slowly disintegrates during the cycle of a single rice crop in this moving, and beautifully photographed European drama adapted from a novel by Shahnon Ahmad….

Genre: Drama, Khmer Dub
និយាយខ្មែរOne Evening After the War​ រាត្រីមួយក្រោយសង្គ្រាម (1998)

One Evening After the War​ រាត្រីមួយក្រោយសង្គ្រាម (1998)

One Evening After the War​ រាត្រីមួយក្រោយសង្គ្រាម (1998)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.0
108 min

Set in the newly-pacified Phnom Penh, this film is about the return to civilian life of Cambodian soldiers.

Genre: Drama, Khmer Dub
The Expendables 3 (2014)

The Expendables 3 (2014)

The Expendables 3 (2014)
IMDb: 6.1
126 min

Barney, Christmas and the rest of the team comes face-to-face with Conrad Stonebanks, who years ago co-founded The Expendables with Barney. Stonebanks subsequently became a ruthless arms trader and someone…