Search results for "2010"
Leap Year (2010)

Leap Year (2010)

Leap Year (2010)
IMDb: 6.4
100 min

អាចទស្សនាបានគ្រប់ពេលនៅលើគេហទំព័រ khfullhd.net បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( មេរោគ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ

Genre: Comedy, Romance
Ong Bak 3 – KhmerDub (2010)

Ong Bak 3 – KhmerDub (2010)

Ong Bak 3 – KhmerDub (2010)
IMDb: 4.9
99 min

Ong Bak 3 picks up where Ong Bak 2 had left off. Tien is captured and almost beaten to death before he is saved and brought back to the Kana…

Country: 
Young Justice ( 2010 )

Young Justice ( 2010 )

Young Justice ( 2010 )
TMDb: 8.5
22 min

Teenage superheroes strive to prove themselves as members of the Justice League.

Status: Returning Series
Robot (2010)

Robot (2010)

Robot (2010)
IMDb: 7.1
174 min

Dr. Vasi invents a super-powered robot, Chitti, in his own image. The scientific body, AIRD, that must approve the robot, declines it based on its not having emotions and the…

Country: 
The Lady Shogun and Her Men (2010)

The Lady Shogun and Her Men (2010)

The Lady Shogun and Her Men (2010)
IMDb: 6.3
116 min

In the year 1716 a mysterious epidemic stickens men in the country of Japan, dropping the population of men to 1/4th of its prior state. With the drastic reduction of…

Country: 
និយាយខ្មែរPiranha 3D – KhmerDub (2010)

Piranha 3D – KhmerDub (2010)

Piranha 3D – KhmerDub (2010)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.5
88 min

Each year the population of sleepy Lake Victoria, Arizona explodes from 5,000 to 50,000 residents for the annual Spring Break celebration. But then, an earthquake opens an underwater chasm, releasing…

Country: 
Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (2010)

Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (2010)

Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole (2010)
IMDb: 6.9
97 min

Soren, a young barn owl, is kidnapped by owls of St. Aggie’s, ostensibly an orphanage, where owlets are brainwashed into becoming soldiers. He and his new friends escape to the…

TRON: Legacy (2010)

TRON: Legacy (2010)

TRON: Legacy (2010)
IMDb: 6.8
125 min

Sam Flynn, the tech-savvy and daring son of Kevin Flynn, investigates his father’s disappearance and is pulled into The Grid. With the help of a mysterious program named Quorra, Sam…

Country: 
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)

The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
IMDb: 6.3
113 min

This time around Edmund and Lucy Pevensie, along with their pesky cousin Eustace Scrubb find themselves swallowed into a painting and on to a fantastic Narnian ship headed for the…

Piranha 3D (2010)

Piranha 3D (2010)

Piranha 3D (2010)
IMDb: 5.5
88 min

Each year the population of sleepy Lake Victoria, Arizona explodes from 5,000 to 50,000 residents for the annual Spring Break celebration. But then, an earthquake opens an underwater chasm, releasing…

Country: 
Genre: Comedy, Horror
Kick-Ass (2010)

Kick-Ass (2010)

Kick-Ass (2010)
IMDb: 7.6
117 min

Dave Lizewski is an unnoticed high school student and comic book fan who one day decides to become a super-hero, even though he has no powers, training or meaningful reason…

Genre: Action, Crime
The Tempest (2010)

The Tempest (2010)

The Tempest (2010)
IMDb: 5.4
110 min

Country: 
Genre: Drama, Fantasy
The Reef (2010)

The Reef (2010)

The Reef (2010)
IMDb: 5.8
94 min

A great white shark hunts the crew of a capsized sailboat along the Great Barrier Reef.

Country: 
Little Big Soldier (2010)

Little Big Soldier (2010)

Little Big Soldier (2010)
IMDb: 6.9
96 min

The story of a farmer forced into conscription, who has been looking to get out of the army ever since. His great chance arrives when he stumbles upon a wounded…

Country: 
Faster (2010)

Faster (2010)

Faster (2010)
IMDb: 6.4
98 min

After 10 years in prison, Driver is now a free man with a single focus – hunting down the people responsible for brutally murdering his brother.

Country: 
Spartacus ( 2010 )

Spartacus ( 2010 )

Spartacus ( 2010 )
TMDb: 7.9
53 min

Torn from his homeland and the woman he loves, Spartacus is condemned to the brutal world of the arena where blood and death are primetime entertainment.

Status: Ended
The Twilight Saga: Eclipse (2010)

The Twilight Saga: Eclipse (2010)

The Twilight Saga: Eclipse (2010)
IMDb: 5.0
124 min

Bella once again finds herself surrounded by danger as Seattle is ravaged by a string of mysterious killings and a malicious vampire continues her quest for revenge. In the midst…

Country: 
Knight and Day (2010)

Knight and Day (2010)

Knight and Day (2010)
IMDb: 6.3
109 min

A fugitive couple goes on a glamorous and sometimes deadly adventure where nothing and no one – even themselves – are what they seem. Amid shifting alliances and unexpected betrayals,…

Country: 
Genre: Action, Comedy
Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes (2021)

Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes (2021)

Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes (2021)
IMDb: 6.5
50 min

Tom and Jerry need to learn to work together in order to help Sherlock Holmes with an investigation of a jewel theft. But still, they are cat and mouse!

Country: 
Time of Eve: The Movie (2010)

Time of Eve: The Movie (2010)

Time of Eve: The Movie (2010)
IMDb: 7.3
106 min

In the not-too-distant future, androids have come into common usage. However, treating androids on the same level as humans is frowned upon, and there is constant paranoia surrounding the possibility…

Country: 
Toy Story 3 (2010)

Toy Story 3 (2010)

Toy Story 3 (2010)
IMDb: 8.2
103 min

Woody, Buzz, and the rest of Andy’s toys haven’t been played with in years. With Andy about to go to college, the gang find themselves accidentally left at a nefarious…

Country: 
Genre: Comedy, Family
The Book of Eli (2010)

The Book of Eli (2010)

The Book of Eli (2010)
IMDb: 6.9
118 min

A post-apocalyptic tale, in which a lone man fights his way across America in order to protect a sacred book that holds the secrets to saving humankind.

Country: 
Outrage (2010)

Outrage (2010)

Outrage (2010)
IMDb: 6.8
109 min

When a tough yakuza gangster is betrayed by his bosses, it means all out war. Bodies pile up as he takes out everyone in his way to the top in…

Country: 
Genre: Action, Crime, Drama
និយាយខ្មែរThe Expendables​ – KhemrDub (2010)

The Expendables​ – KhemrDub (2010)

The Expendables​ – KhemrDub (2010)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.5
103 min

Barney Ross leads a band of highly skilled mercenaries including knife enthusiast Lee Christmas, a martial arts expert, heavy weapons specialist, demolitionist, and a loose-cannon sniper. When the group is…

និយាយខ្មែរResident Evil: Afterlife​ – KhmerDub ( 2010 )

Resident Evil: Afterlife​ – KhmerDub ( 2010 )

Resident Evil: Afterlife​ – KhmerDub ( 2010 )
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.8
96 min

In a world ravaged by a virus infection, turning its victims into the Undead, Alice continues on her journey to find survivors and lead them to safety. Her deadly battle…

និយាយខ្មែរClash of the Titans​ KhmerDub (2010)

Clash of the Titans​ KhmerDub (2010)

Clash of the Titans​ KhmerDub (2010)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 5.8
106 min

Born of a god but raised as a man, Perseus is helpless to save his family from Hades, vengeful god of the underworld. With nothing to lose, Perseus volunteers to…

បកប្រែដោយផ្ទាល់The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)

The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)

The Man from Nowhere – KhmerSub (2010)
បកប្រែដោយផ្ទាល់
IMDb: N/A
N/A

His only friend called him ‘the man from nowhere’… Taesik, a former special agent becomes a loner after losing his wife in a miserable accident and lives a bitter life…

និយាយខ្មែរAnimals United – KhmerDub (2010)

Animals United – KhmerDub (2010)

Animals United – KhmerDub (2010)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

A group of animals waiting for the annual flood they rely on for food and water discover that the humans, who have been destroying their habitats have built a dam…

និយាយខ្មែរMegamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.2
95 min

Bumbling supervillain Megamind finally defeats his nemesis, the superhero Metro Man. But without a hero, he loses all purpose and must find new meaning to his life.

Country: 
Inception (2010)

Inception (2010)

Inception (2010)
IMDb: 8.8
148 min

Cobb, a skilled thief who commits corporate espionage by infiltrating the subconscious of his targets is offered a chance to regain his old life as payment for a task considered…

Country: 
I Saw the Devil (2010)

I Saw the Devil (2010)

I Saw the Devil (2010)
IMDb: N/A
N/A

Kyung-chul is a dangerous psychopath who kills for pleasure. He has committed infernal serial murders in diabolic ways that one cannot even imagine and his victims range from young women…

Genre: Horror, Thriller
Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
IMDb: 6.6
116 min

A rogue prince reluctantly joins forces with a mysterious princess and together, they race against dark forces to safeguard an ancient dagger capable of releasing the Sands of Time –…

Country: 
និយាយខ្មែរIp Man 2 (2010)

Ip Man 2 (2010)

Ip Man 2 (2010)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.5
108 min

Having defeated the best fighters of the Imperial Japanese army in occupied Shanghai, Ip Man and his family settle in post-war Hong Kong. Struggling to make a living, Master Ip…

Country: 
Batman: Under the Red Hood (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)

Batman: Under the Red Hood (2010)
IMDb: 8.1
75 min

One part vigilante, one part criminal kingpin, Red Hood begins cleaning up Gotham with the efficiency of Batman, but without following the same ethical code.

Country: 
Alice in Wonderland (2010 )

Alice in Wonderland (2010 )

Alice in Wonderland (2010 )
IMDb: 6.4
108 min

Alice, an unpretentious and individual 19-year-old, is betrothed to a dunce of an English nobleman. At her engagement party, she escapes the crowd to consider whether to go through with…

Country: 
The Walking Dead (2010)

The Walking Dead (2010)

The Walking Dead (2010)
TMDb: 8
42,60,45 min

Sheriff’s deputy Rick Grimes awakens from a coma to find a post-apocalyptic world dominated by flesh-eating zombies. He sets out to find his family and encounters many other survivors along…

Status: Returning Series
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
IMDb: 7.7
146 min

Harry, Ron and Hermione walk away from their last year at Hogwarts to find and destroy the remaining Horcruxes, putting an end to Voldemort’s bid for immortality. But with Harry’s…

Country: 
និយាយខ្មែរDetective Dee and the Mystery of the Phantom Flame​- Khmer Dubbed (2010)

Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame​- Khmer Dubbed (2010)

Detective Dee and the Mystery of the Phantom Flame​- Khmer Dubbed (2010)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.6
119 min

An exiled detective is recruited to solve a series of mysterious deaths that threaten to delay the inauguration of Empress Wu.A bizarre murder mystery brings together the most powerful woman…

Country: 
The Expendables (2010)

The Expendables (2010)

The Expendables (2010)
IMDb: 6.5
103 min

Barney Ross leads a band of highly skilled mercenaries including knife enthusiast Lee Christmas, a martial arts expert, heavy weapons specialist, demolitionist, and a loose-cannon sniper. When the group is…

Country: 
How to Train Your Dragon (2010)

How to Train Your Dragon (2010)

How to Train Your Dragon (2010)
IMDb: 8.1
98 min

As the son of a Viking leader on the cusp of manhood, shy Hiccup Horrendous Haddock III faces a rite of passage: he must kill a dragon to prove his…

Country: 
Iron Man 2 (2010)

Iron Man 2 (2010)

Iron Man 2 (2010)
IMDb: 7.0
124 min

With the world now aware of his dual life as the armored superhero Iron Man, billionaire inventor Tony Stark faces pressure from the government, the press and the public to…

Country: 
Saw 3D : The Final Chapter (2010)

Saw 3D : The Final Chapter (2010)

Saw 3D : The Final Chapter (2010)
IMDb: 5.6
90 min

As a deadly battle rages over Jigsaw’s brutal legacy, a group of Jigsaw survivors gathers to seek the support of self-help guru and fellow survivor Bobby Dagen, a man whose…

Country: 
The Spy Next Door (2010)

The Spy Next Door (2010)

The Spy Next Door (2010)
IMDb: 5.4
94 min

Former C.I.A. spy Bob Ho takes on his toughest assignment to date: looking after his girlfriend’s three kids, who haven’t exactly warmed to their mom’s beau

Country: 
Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
IMDb: 5.9
118 min

Country: