💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 1 Episode 1

After the final school bell rings, Benjamin “Ben” Tennyson is ready to head out for a camping adventure with his Grandpa, Max Tennyson, and unfortunately, his rival cousin, Gwendolyn “Gwen” Tennyson. After the trip to the campsite and the unruly aspects of dinner, Ben wanders out into the forest and meets up with a meteor bearing an alien device: the Omnitrix. The Omnitrix jumps onto Ben’s wrist, and he now becomes the wielder of ten different alien superheroes. After experimentation and trouble with robot droids and bounty hunters sent by the evil Vilgax, Ben, Gwen, and Grandpa Max begin their odd summer camping trip.

Episode Title: And Then There Were 10

Air Date: 2005-12-27

Year:

Ben 10 Season 1 Episode 1
Ben 10 Season 1 Episode 1