💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 1 Episode 10

Spread the love

A magician named Hex, whose powers come from mystical charms, is defeated by Ben using XLR8 and a little help from Gwen and Grandpa Max. Afterwards, XLR8 takes all the credit for the victory and even gets one of Hex’s charms as a souvenir. When Gwen complains that Ben is getting all the glory and recognition, as well as all the cool stuff, he gives her the charm he got from Hex. The charm gives Gwen perfect luck in everything she does, and she becomes her very own superhero, Lucky Girl. Unfortunately, her luck has a price, and Ben is the one who ends up paying for it.

Serie: Ben 10

Director:

Guest Star:

Episode Title: Lucky Girl

Air Date: 2006-03-04

Year:

Ben 10 Season 1 Episode 10