💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 1 Episode 12

Spread the love

When Councilwoman Liang attempts to redevelop the downtown area, the demolition efforts disturb a man named Clancy, who has the ability to control insects. Meanwhile, as Ben stops a criminal as Upgrade, he spots at a nearby ice cream truck. When he climbs inside to get a snack, he gets himself locked inside and ends up catching a cold. The virus binds with the alien DNA in the Omnitrix, causing side effects, and weakening his normally powerful forms. On top of that, Clancy kidnaps the councilwoman and threatens the entire city with a meltdown at the nuclear power plant. Now, Ben must save the day while dealing with the strange side effects in his alien forms.

Episode Title: Side Effects

Air Date: 2006-03-18

Year:

Ben 10 Season 1 Episode 12