💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 2 Episode 10

Our heroes ride a jet belonging to Grandpa Max’s old Friend, Donovan Grand Smith, who owns an underwater resort. At the entrance, they receive a warm welcome from Donovan himself, though they also meet with his grandson, Edwin, who didn’t seem to be excited about their guests. Later, when Edwin, Ben, and Gwen enter the Undersea Manta Ray, a giant submarine, they encounter strange aliens that threatened to destroy the whole resort. While the kids find a way to cooperate with each other to find the source that lures them in, Donovan himself learns a few lessons in how to bond better with his grandson.

Serie: Ben 10

Episode Title: They Lurk Below

Air Date: 2006-07-18

Year:

Ben 10 Season 2 Episode 10