💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Ben 10 Season 2 Episode 2

At Yellowstone Park, Ben and Gwen inadvertently discover a new form on the Omnitrix: Cannon Bolt, an armadillo-like alien that Ben isn’t too fond of. Soon after, a meteor comes crashing down to the park, containing a planet-devouring, tick-like alien. On top of that, three other aliens arrive with it, and worship it as their savior, the “Great One.” Powerless to stop the planet-eater with his regular forms, Ben must rely on a new form he knows nothing about.

Episode Title: The Big Tick

Air Date: 2006-05-30

Year:

Ben 10 Season 2 Episode 2