💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2

At Giyu Tomioka’s urging, Tanjiro heads for Mt. Sagiri with his sister Nezuko who’s been turned into a demon. During the night, Tanjiro catches the smell of blood from inside a temple. He enters, thinking that someone might be hurt, only to come upon a man-eating demon. When the demon attacks, Tanjiro manages to fight back with his hatchet, but the demon’s strength is overwhelming. Just as the demon is about to finish him off, Tanjiro is saved by none other than.

Episode Title: Trainer Sakonji Urokodaki

Air Date: 2019-04-13

Year:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Season 1 Episode 2