💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
ចំពោះបងប្អូនដែលប្រើ Iphone បើសិនជា Video មិនដំណើការ សូមទស្សនាលើ Safari Browser ដោយបិទ ( cross-site tracking )
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Flash Season 2 Episode 20

Spread the love

Zoom arrives back on Earth-1 intent on taking over Central City. Barry and Wells come up with a plan to stop Zoom once and for all but it’s extremely dangerous. Unsure if he should take the risk, Barry reaches out to both fathers for advice. Henry is adamantly opposed to Barry risking his life again but Joe thinks he can handle it which puts the two men at odds with each other. Meanwhile, Cisco is shocked when he vibes the Earth-2 villain Rupture, who happens to be his brother Dante’s doppelganger. Rupture came to this Earth seeking justice for Reverb’s death. Iris decides she’s finally ready to open up to Barry about her feelings for him.

 

Download This Episode

Download Khmer Subtitle   
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20
The Flash Season 2 Episode 20