💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Good Doctor Season 1 Episode 1

Dr. Shaun Murphy, a young surgeon with autism and savant syndrome, relocates from a quiet country life to join the prestigious St. Bonaventure hospital’s surgical unit. Alone in the world and unable to personally connect with those around him, his only advocate, Dr. Aaron Glassman, challenges the skepticism and prejudices of the hospital’s board and staff when he brings him in to join the team. Shaun will need to work harder than he ever has before, as he navigates his new environment and relationships to prove to his colleagues that his extraordinary medical gifts will save lives.

The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1
The Good Doctor Season 1 Episode 1