💖 សូមទស្សនាភាពយន្តដែលអ្នកពេញចិត្តដោយរីករាយ នឹកឃើញរឿងថ្មីៗនឹកឃើញដល់ KhFullHD.Net 💖
Favorite PreviousNextComments ()
  • Server 1
0
0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
download torrent file For PCDownload Movies

The Good Doctor Season 1 Episode 5

Spread the love

While in the exam area of St. Bonaventure Hospital, Dr. Shaun Murphy encounters a young patient who looks eerily similar to his deceased brother, Steve. After discovering his parents have hidden his diagnosis from him, Shaun struggles to understand why he doesn’t deserve to hear the truth about his own health. Meanwhile, the team can’t figure out what keeps triggering their patients’ increasingly severe allergic reactions and races to find the cause before the next one kills another patient.

Episode Title: Point Three Percent

Air Date: 2017-10-23

Year:

The Good Doctor Season 1 Episode 5
The Good Doctor Season 1 Episode 5
The Good Doctor Season 1 Episode 5