ភាពយន្តត្រៀមចេញ-Movies ready released Movies
ដំណោះស្រាយសម្រាប់ PC មិនអាចបើកចូល​វេបសាយ KhmerFlix (KhFullHD.Net)

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ PC មិនអាចបើកចូល​វេបសាយ KhmerFlix (KhFullHD.Net)

ដំណោះស្រាយសម្រាប់ PC មិនអាចបើកចូល​វេបសាយ KhmerFlix (KhFullHD.Net)
IMDb: N/A
N/A
N/A

មួយរយៈនេះបងប្អូនដែល ប្រើ PC Window ប្រាកដជាបើក website : KhmerFlix មិនដំណើរការ! មូលហេតុគឺ ដោយសារ តែ software Antivirus របស់ប្អូន បាន Update Scanner ជាមួយហ្នឹង ip address HTTPS , មិនជាបញ្ហាទេ នេះជាវិធី ដោះស្រាយយ៉ាងងាយស្រួល

ត្រៀមចេញ UpcomingSpider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)

Spider-Man: No Way Home (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

  ភាពយន្តនេះត្រៀមចេញនៅថ្ងៃទី 17 ខែ 12 ឆ្នាំ 2021 (នៅ USA)- 17 December 2021 (USA)

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingShang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

Shang-Chi must confront the past he thought he left behind when he is drawn into the web of the mysterious Ten Rings organization.   ភាពយន្តនេះត្រៀមចេញនៅថ្ងៃទី 3 ខែ 9  ឆ្នាំ 2021…

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingNo Time to Die (2021)

No Time to Die (2021)

No Time to Die (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
163 min

Bond has left active service and is enjoying a tranquil life in Jamaica. His peace is short-lived when his old friend Felix Leiter from the CIA turns up asking for…

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingTop Gun: Maverick (2021)

Top Gun: Maverick (2021)

Top Gun: Maverick (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

After more than thirty years of service as one of the Navy’s top aviators, Pete Mitchell is where he belongs, pushing the envelope as a courageous test pilot and dodging…

Country: 
Genre: Action, Drama
ត្រៀមចេញ UpcomingBlack Adam (2022)

Black Adam (2022)

Black Adam (2022)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

A DC film entered around Shazam’s anti-hero nemesis, Black Adam.   ភាពយន្តនេះត្រៀមចេញនៅថ្ងៃទី 29 ខែ​ 7 ឆ្នាំ 2022 ( នៅ USA )  29 July 2022 (USA)  

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingRumble (2022)

Rumble (2022)

Rumble (2022)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

In a world where monster wrestling is a global sport and monsters are superstar athletes, teenage Winnie seeks to follow in her father’s footsteps by coaching a loveable underdog monster…

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingMinions: The Rise of Gru (2022)

Minions: The Rise of Gru (2022)

Minions: The Rise of Gru (2022)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

A fanboy of a supervillain supergroup known as the Vicious 6, Gru hatches a plan to become evil enough to join them, with the backup of his followers, the Minions….

Country: 
ត្រៀមចេញ UpcomingVenom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)

Venom: Let There Be Carnage (2021)
ត្រៀមចេញ Upcoming
IMDb: N/A
N/A

Sequel to the box-office hit film “Venom.”   ភាពយន្តនេះត្រៀមចេញនៅថ្ងៃទី 24 ខែ​ 9 ឆ្នាំ 2021 ( នៅ USA )  24 September 2021 (USA)  

Country: