🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
Most Favorite
Filter
Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)

Hitman’s Wife’s Bodyguard (2021)
IMDb: 6.5
99 min

The world’s most lethal odd couple – bodyguard Michael Bryce and hitman Darius Kincaid – are back on another life-threatening mission. Still unlicensed and under scrutiny, Bryce is forced into…

Country: 
F9 (2021)

F9 (2021)

F9 (2021)
IMDb: 5.5
143 min

Cipher enlists the help of Jakob, Dom’s younger brother to take revenge on Dom and his team.

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)

Kingdom: Ashin of the North (2021)
IMDb: N/A
92 min

Country: 
Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)

Trollhunters: Rise of the Titans (2021)
IMDb: N/A
N/A

Arcadia may look like an ordinary town, but it lies at the center of magical and mystical lines that makes it a nexus for many battles among otherworldly creatures, including…

Seobok (2021)

Seobok (2021)

Seobok (2021)
IMDb: N/A
N/A

A former intelligence agent gets involved with the first human clone, Seo Bok, who others seek, causing trouble.

និយាយខ្មែរNinja Assassin ពិឃាតនិនចា

Ninja Assassin ពិឃាតនិនចា

Ninja Assassin ពិឃាតនិនចា
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.3
99 min

Ninja Assassin follows Raizo, one of the deadliest assassins in the world. Taken from the streets as a child, he was transformed into a trained killer by the Ozunu Clan,…

Genre: Action, Thriller
Black Widow (2021)

Black Widow (2021)

Black Widow (2021)
IMDb: N/A
N/A

Natasha Romanoff, also known as Black Widow, confronts the darker parts of her ledger when a dangerous conspiracy with ties to her past arises. Pursued by a force that will…

App DownloadKhmerFlix-App

KhmerFlix-App

KhmerFlix-App
App Download
IMDb: N/A
N/A

Download ជម្រើសទី​ 1👇​​​​   Download ជម្រើសទី​ 2 👇 Download ជម្រើសទី​ 3 👇 បើសិនជា Download ជម្រើសទី1 មិនដំណើរការសូមចុច download ជម្រើសទី 2 ឬ ជម្រើសទី 3 នេះជា App របស់ KhmerFlix ដែលប្រតិបត្តិការលើAndroid យើងបានព្យាយាមបង្កើត App ដើម្បីអោយបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការទស្សនាភាពយន្តពី…

Eps5Loki Season 1 Episode 5

Loki Season 1 Episode 5

Loki Season 1 Episode 5
Season 1
Episode: 5
Air Date: 2021-07-07

Loki tries to escape The Void, a desolate purgatory where he meets variant versions of himself.   Download This Episode (Sever KhFullHD2) 

Episode Title: Journey Into Mystery
Serie: Loki
A Whisker Away (2020)

A Whisker Away (2020)

A Whisker Away (2020)
IMDb: 6.7
104 min

Country: 
Claw (2021)

Claw (2021)

Claw (2021)
IMDb: N/A
81 min

Two friends forced to spend the night in a ghost town find themselves hunted by a prehistoric predator.

Country: 
Genre: Horror, Mystery
Pre Bride Sex Etiquette Textbook (2021)

Pre Bride Sex Etiquette Textbook (2021)

Pre Bride Sex Etiquette Textbook (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

Genre: 18+
Spirit Untamed (2021)

Spirit Untamed (2021)

Spirit Untamed (2021)
IMDb: 5.8
87 min

Lucky Prescott’s life is changed forever when she moves from her home in the city to a small frontier town and befriends a wild mustang named Spirit.

Country: 
The Boss Baby: Family Business (2021)

The Boss Baby: Family Business (2021)

The Boss Baby: Family Business (2021)
IMDb: N/A
N/A

The Templeton brothers — Tim and his Boss Baby little bro Ted — have become adults and drifted away from each other. But a new boss baby with a cutting-edge…

Mr. Hurt​-បុរសខូចចិត្ត (2017)

Mr. Hurt​-បុរសខូចចិត្ត (2017)

Mr. Hurt​-បុរសខូចចិត្ត (2017)
IMDb: N/A
N/A

A professional tennis player had his world upside down when his fiancee left him for a rock star.

Genre: Comedy, Drama
The Tomorrow War (2021)

The Tomorrow War (2021)

The Tomorrow War (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

The world is stunned when a group of time travelers arrive from the year 2051 to deliver an urgent message: Thirty years in the future, mankind is losing a global…

Peter Rabbit 2: The Runaway (2021)

Peter Rabbit 2: The Runaway (2021)

Peter Rabbit 2: The Runaway (2021)
IMDb: 6.3
93 min

Bea, Thomas, and the rabbits have created a makeshift family, but despite his best efforts, Peter can’t seem to shake his mischievous reputation. Adventuring out of the garden, Peter finds…

Eps4Loki Season 1 Episode 4

Loki Season 1 Episode 4

Loki Season 1 Episode 4
Season 1
Episode: 4
Air Date: 2021-06-30

Frayed nerves and paranoia infiltrate the TVA as Mobius and Hunter B-15 search for Loki and Sylvie. Download This Episode (Sever KhFullHD2)   

Episode Title: The Nexus Event
Serie: Loki
និយាយខ្មែរBumblebee KhmerDub

Bumblebee KhmerDub

Bumblebee KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.8
114 min

Country: 
The First Myth: Clash of Gods (2021)

The First Myth: Clash of Gods (2021)

The First Myth: Clash of Gods (2021)
IMDb: N/A
N/A

In the last years of the Yin and Shang dynasties, King Zhou was tyrannical, and the people did not have a living. The Lord Tongtian and Shen Gongbao wanted to…

A Quiet Place Part II (2021)

A Quiet Place Part II (2021)

A Quiet Place Part II (2021)
IMDb: 7.9
97 min

Following the events at home, the Abbott family now face the terrors of the outside world. Forced to venture into the unknown, they realize that the creatures that hunt by…

Country: 
Friend Zone (2019)

Friend Zone (2019)

Friend Zone (2019)
IMDb: 7.3
118 min

In this world, there are many people who seem to be wandering along a relationship border-lining ‘friends’ and ‘lovers’. This borderline is also commonly known as the FRIEND ZONE. It…

Country: 
Genre: Comedy, Romance
Eps3Loki Season 1 Episode 3

Loki Season 1 Episode 3

Loki Season 1 Episode 3
Season 1
Episode: 3
Air Date: 2021-06-23

Loki finds out The Variant’s plans, but he has his own that will forever alter both their destinies. Download This Episode (Sever KhFullHD2) 

Episode Title: Lamentis
Serie: Loki
The Prey (2018)

The Prey (2018)

The Prey (2018)
IMDb: N/A
N/A

An innocent man sentenced to rot in a Cambodian jail is released for the sadistic pleasure of twisted trophy hunters and forced to fight – or die.

Jan Dara: The Finale (2013)

Jan Dara: The Finale (2013)

Jan Dara: The Finale (2013)
IMDb: N/A
N/A

Based on a famous Thai erotic novel, the film tells the story of Jan, a boy who grows up in a house lorded over by his sadistic and debauched father,…

Genre: 18+, Drama, Romance
The Curse of La Llorona (2019)

The Curse of La Llorona (2019)

The Curse of La Llorona (2019)
IMDb: 5.3
93 min

A social worker dealing with the disappearance of two children fears for her own family after beginning the investigation.

Country: 
Luca (2021)

Luca (2021)

Luca (2021)
IMDb: N/A
N/A

Luca and his best friend Alberto experience an unforgettable summer on the Italian Riviera. But all the fun is threatened by a deeply-held secret: they are sea monsters from another…

Country: 
Balkan Line (2019)

Balkan Line (2019)

Balkan Line (2019)
IMDb: 6.6
130 min

After the NATO bombing of Yugoslavia in 1999, the Yugoslav army pulls out of Kosovo region, leaving Serbian people at the mercy of the Albanian UCK terrorists. A small band…

Country: 
Genre: Action, Drama, War
Rurouni Kenshin: The Final (2021)

Rurouni Kenshin: The Final (2021)

Rurouni Kenshin: The Final (2021)
IMDb: N/A
N/A

Himura Kenshin is a legendary swordsman who has stopped killing people with his sword. Instead, he uses a dull-edged sword. He tries to live a peaceful life with Kaoru who…

The Misfits (2021)

The Misfits (2021)

The Misfits (2021)
IMDb: N/A
N/A
N/A

After being recruited by a group of unconventional thieves, renowned criminal Richard Pace finds himself caught up in an elaborate gold heist that promises to have far-reaching implications on his…

Genre: Action, Comedy, Crime
និយាយខ្មែរKong: Skull Island (2017) KhmerDub

Kong: Skull Island (2017) KhmerDub

Kong: Skull Island (2017) KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.6
118 min

Country: 
និយាយខ្មែរMegamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.2
95 min

Bumbling supervillain Megamind finally defeats his nemesis, the superhero Metro Man. But without a hero, he loses all purpose and must find new meaning to his life.

Country: 
Eps2Loki Season 1 Episode 2

Loki Season 1 Episode 2

Loki Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2021-06-16

Mobius puts Loki to work, but not everyone at TVA is thrilled about the God of Mischief’s presence.   Download This Episode (Sever KhFullHD2) 

Episode Title: The Variant
Serie: Loki
Infinite (2021)

Infinite (2021)

Infinite (2021)
IMDb: N/A
N/A

Evan McCauley has skills he never learned and memories of places he has never visited. Self-medicated and on the brink of a mental breakdown, a secret group that call them…

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)
IMDb: N/A
N/A

Shishio has set sail in his ironclad ship to bring down the Meiji government and return Japan to chaos, carrying Kaoru with him. In order to stop him in time,…

Loki (2021)

Loki (2021)

Loki (2021)
TMDb: 9.2
52 min

After stealing the Tesseract during the events of “Avengers: Endgame,” an alternate version of Loki is brought to the mysterious Time Variance Authority, a bureaucratic organization that exists outside of…

Status: Returning Series
និយាយខ្មែរAquaman – KhmerDub (2018)

Aquaman – KhmerDub (2018)

Aquaman – KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Once home to the most advanced civilization on Earth, Atlantis is now an underwater kingdom ruled by the power-hungry King Orm. With a vast army at his disposal, Orm plans…

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)
IMDb: N/A
N/A

Paranormal investigators Ed and Lorraine Warren encounter what would become one of the most sensational cases from their files. The fight for the soul of a young boy takes them…

Spiral: From the Book of Saw (2021)

Spiral: From the Book of Saw (2021)

Spiral: From the Book of Saw (2021)
IMDb: N/A
N/A

Working in the shadow of an esteemed police veteran, brash Detective Ezekiel “Zeke” Banks and his rookie partner take charge of a grisly investigation into murders that are eerily reminiscent…

និយាយខ្មែរAbraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)

Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)

Abraham Lincoln: Vampire Hunter-KhmerDub (2012)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

President Lincoln’s mother is killed by a supernatural creature, which fuels his passion to crush vampires and their slave-owning helpers.

Cruella (2021)

Cruella (2021)

Cruella (2021)
IMDb: N/A
N/A

In 1970s London amidst the punk rock revolution, a young grifter named Estella is determined to make a name for herself with her designs. She befriends a pair of young…

Genre: Comedy, Crime
និយាយខ្មែរCoco-Khmer Dub (2017)

Coco-Khmer Dub (2017)

Coco-Khmer Dub (2017)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 8.4
105 min

Despite his family’s baffling generations-old ban on music, Miguel dreams of becoming an accomplished musician like his idol, Ernesto de la Cruz. Desperate to prove his talent, Miguel finds himself…

Country: 
និយាយខ្មែរ300: Rise of an Empire-Khmer Dub (2014)

300: Rise of an Empire-Khmer Dub (2014)

300: Rise of an Empire-Khmer Dub (2014)
និយាយខ្មែរ
IMDb: 6.2
102 min

Greek general Themistokles attempts to unite all of Greece by leading the charge that will change the course of the war. Themistokles faces the massive invading Persian forces led by…

Country: 
Genre: Action, Drama
Those Who Wish Me Dead (2021)

Those Who Wish Me Dead (2021)

Those Who Wish Me Dead (2021)
IMDb: N/A
N/A

Country: 
Dynasty Warriors : Destiny of an Emperor (2021)

Dynasty Warriors : Destiny of an Emperor (2021)

Dynasty Warriors : Destiny of an Emperor (2021)
IMDb: 4.5
117 min

Country: 
Genre: Action, Fantasy
Hotel Inferno 3: The Castle of Screams (2021)

Hotel Inferno 3: The Castle of Screams (2021)

Hotel Inferno 3: The Castle of Screams (2021)
IMDb: 7.6
65 min

Country: 
Genre: Horror
Tom Clancy’s Without Remorse

Tom Clancy’s Without Remorse

Tom Clancy’s Without Remorse
IMDb: 5.8
109 min

An elite Navy SEAL uncovers an international conspiracy while seeking justice for the murder of his pregnant wife.

Country: 
Genre: Action, Thriller, War
និយាយខ្មែរ12 Strong-Khmer Dub (2018)

12 Strong-Khmer Dub (2018)

12 Strong-Khmer Dub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

A team of CIA agents and special forces head into Afghanistan in the aftermath of the September 11th attacks in an attempt to dismantle the Taliban.

Genre: Action, Drama, History, War
និយាយខ្មែរក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពូលកូរ -Detective Chinatown 2 (2018)

ក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពូលកូរ -Detective Chinatown 2 (2018)

ក្រុមស៊ើបអង្កេតកំពូលកូរ -Detective Chinatown 2 (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

    Driven by the desire for the huge reward, Tang Ren (by Wang Baoqiang) tricked Qin Feng (by Liu Haoran) to New York, to attend the World Detective Contest,….

Genre: Comedy, Mystery
Eps1Stargirl Season 1 Episode 1

Stargirl Season 1 Episode 1

Stargirl Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2020-05-18

Courtney Whitmore moves to Nebraska with her family and discovers her stepfather, Pat Dugan is hiding a major secret.

Episode Title: Pilot
Serie: Stargirl
Eps9The Flash Season 7 Episode 9

The Flash Season 7 Episode 9

The Flash Season 7 Episode 9
Season 7
Episode: 9
Air Date: 2021-05-11

After a devastating betrayal, Barry turns to Timeless Wells for help. Meanwhile, Iris leads Team Citizen down a dangerous road in search of answers, and Cisco confides his biggest fear…

Episode Title: Timeless
Serie: The Flash
Ben 10: Ultimate Alien (2010)

Ben 10: Ultimate Alien (2010)

Ben 10: Ultimate Alien (2010)
TMDb: 8.2
23 min

With his secret identity now revealed to the world, Ben Tennyson continues to fight evil as a superhero with the help of the newly acquired Ultimatrix.

Status: Ended
Soul Snatcher (2020)

Soul Snatcher (2020)

Soul Snatcher (2020)
IMDb: 5.2
125 min

The historical fantasy film basically revolves around the tale of an impoverished scholar and a fox demon in search of a magic pill. Chen Linong plays the guileless Wang Zijin,…

Country: 
Genre: Comedy, Fantasy
Lost in Space (2018)

Lost in Space (2018)

Lost in Space (2018)
TMDb: 7.5
56 min

After crash-landing on an alien planet, the Robinson family fights against all odds to survive and escape. But they’re surrounded by hidden dangers.

Status: Returning Series