🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix , 😁 ពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងការ test សាកល្បង​ខ្ញុំនឹងដាក់បញ្ចូលអោយបងប្អូន បានdownload នៅលើ play store នៅពេលឆាប់ៗ ,ហើយសម្រាប់ ios គឺនៅដំណាក់កាលបន្ទាប់ ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)
Most Viewed
Filter
និយាយខ្មែរបងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)

បងស្អាតមេបោក -The Con-Heartist (2020)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Ina, whose ex-boyfriend runs off, leaving her in debt, manages to catch on a cunning con artist who tries to con her. But instead of turning him to the police,…

Genre: Comedy, Romance
និយាយខ្មែរAladdin -Khmer Dubbed (2019)

Aladdin -Khmer Dubbed (2019)

Aladdin -Khmer Dubbed (2019)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

A kindhearted street urchin named Aladdin embarks on a magical adventure after finding a lamp that releases a wisecracking genie while a power-hungry Grand Vizier vies for the same lamp…

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)

Mortal Kombat (2021)
IMDb: 7.1
110 min

Country: 
New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)

New Gods: Nezha Reborn (2021)
IMDb: 6.7
116 min

3000 years after the boy-god Nezha conquers the Dragon King then disappears in mythological times, he returns as an ordinary man to find his own path to becoming a true…

Country: 
Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)

Godzilla vs. Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

Country: 
Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)

Raya and the Last Dragon (2021)
IMDb: N/A
N/A

Long ago, in the fantasy world of Kumandra, humans and dragons lived together in harmony. But when an evil force threatened the land, the dragons sacrificed themselves to save humanity….

Country: 
Snowpiercer (2013)

Snowpiercer (2013)

Snowpiercer (2013)
IMDb: 7.1
126 min

In a future where a failed global-warming experiment kills off most life on the planet, a class system evolves aboard the Snowpiercer, a train that travels around the globe via…

IMDb: N/A
N/A
N/A

IMDb: N/A
N/A
N/A

Skyscraper (2018)

Skyscraper (2018)

Skyscraper (2018)
IMDb: 5.8
102 min

Framed and on the run, a former FBI agent must save his family from a blazing fire in the world’s tallest building.

Country: 
Genre: Action
Jungle (2017)

Jungle (2017)

Jungle (2017)
IMDb: 6.7
115 min

In 1981, an enthusiastic young adventurer follows his dreams into the Bolivian Amazon jungle with two friends and a guide with a mysterious past. Their journey quickly turns into a…

Eps1Game of Thrones Season 4 – All Episodes

Game of Thrones Season 4 – All Episodes

Game of Thrones Season 4 – All Episodes
Season 4
Episode: 1
Air Date: 2014-04-06

Episode Title: Two Swords
និយាយខ្មែរMegamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub

Megamind (2010) KhmerDub
និយាយខ្មែរ
IMDb: 7.2
95 min

Bumbling supervillain Megamind finally defeats his nemesis, the superhero Metro Man. But without a hero, he loses all purpose and must find new meaning to his life.

Country: 
Mission: Impossible – Fallout

Mission: Impossible – Fallout

Mission: Impossible – Fallout
IMDb: 7.7
147 min

When an IMF mission ends badly, the world is faced with dire consequences. As Ethan Hunt takes it upon himself to fulfill his original briefing, the CIA begin to question…

Country: 
Genre: Action, Adventure
Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible – Ghost Protocol

Mission: Impossible – Ghost Protocol
IMDb: 7.4
132 min

Ethan Hunt and his team are racing against time to track down a dangerous terrorist named Hendricks, who has gained access to Russian nuclear launch codes and is planning a…

Country: 
Mission: Impossible – Rogue Nation

Mission: Impossible – Rogue Nation

Mission: Impossible – Rogue Nation
IMDb: 7.4
131 min

 

Country: 
Genre: Action, Adventure
Mission: Impossible III

Mission: Impossible III

Mission: Impossible III
IMDb: 6.9
126 min

Retired from active duty to train new IMF agents, Ethan Hunt is called back into action to confront sadistic arms dealer, Owen Davian. Hunt must try to protect his girlfriend…

Country: 
Mission: Impossible II

Mission: Impossible II

Mission: Impossible II
IMDb: 6.1
123 min

With computer genius Luther Stickell at his side and a beautiful thief on his mind, agent Ethan Hunt races across Australia and Spain to stop a former IMF agent from…

Country: 
Mission: Impossible

Mission: Impossible

Mission: Impossible
IMDb: 7.1
110 min

When Ethan Hunt, the leader of a crack espionage team whose perilous operation has gone awry with no explanation, discovers that a mole has penetrated the CIA, he’s surprised to…

Country: 
Stand by Me Doraemon 2 (2021)

Stand by Me Doraemon 2 (2021)

Stand by Me Doraemon 2 (2021)
IMDb: 8.1
96 min

She and her beloved Shizuka are finally married! Nobita’s childhood dream was supposed to come true on his wedding day, but for some reason, Nobita doesn’t show up… One of…

Country: 
Genre: Animation
Eps2Loki Season 1 Episode 2

Loki Season 1 Episode 2

Loki Season 1 Episode 2
Season 1
Episode: 2
Air Date: 2021-06-16

Mobius puts Loki to work, but not everyone at TVA is thrilled about the God of Mischief’s presence.   Download This Episode (Sever KhFullHD2) 

Episode Title: The Variant
Serie: Loki
The Mitchells vs. the Machines (2021)

The Mitchells vs. the Machines (2021)

The Mitchells vs. the Machines (2021)
IMDb: 7.8
113 min

A quirky, dysfunctional family’s road trip is upended when they find themselves in the middle of the robot apocalypse and suddenly become humanity’s unlikeliest last hope.

Country: 
Below Her Mouth (2016)

Below Her Mouth (2016)

Below Her Mouth (2016)
IMDb: 5.5
94 min

An unexpected affair quickly escalates into a heart-stopping reality for two women whose passionate connection changes their lives forever.

Country: 
Genre: 18+, Drama, Romance
After (2019)

After (2019)

After (2019)
IMDb: 5.3
105 min

Country: 
Genre: 18+, Comedy, Drama, Romance
Once Upon a Time in Hong Kong (2021)

Once Upon a Time in Hong Kong (2021)

Once Upon a Time in Hong Kong (2021)
IMDb: N/A
N/A

The story tells the story of a collusion between Hong Kong police and criminals in 1973, under the instigation of the British, they embezzled huge profits and poisoned the citizens….

Genre: Uncategorized
និយាយខ្មែរAfter Earth – KhmerDub (2013)

After Earth – KhmerDub (2013)

After Earth – KhmerDub (2013)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

One thousand years after cataclysmic events forced humanity’s escape from Earth, Nova Prime has become mankind’s new home. Legendary General Cypher Raige returns from an extended tour of duty to…

Major Grom: Plague Doctor (2021)

Major Grom: Plague Doctor (2021)

Major Grom: Plague Doctor (2021)
IMDb: N/A
N/A

Igor Grom is a skilled policeman from St. Petersburg, known for his daring nature and uncompromising attitude towards the criminals of all kinds. Incredible strength, analytical mind and integrity –…

Genre: Action, Adventure
Rick and Morty

Rick and Morty

Rick and Morty
TMDb: 8.7
22 min

Rick is a mentally-unbalanced but scientifically-gifted old man who has recently reconnected with his family. He spends most of his time involving his young grandson Morty in dangerous, outlandish adventures…

Status: Returning Series
Eps1-11Rick and Morty Season 1 – All Episode

Rick and Morty Season 1 – All Episode

Rick and Morty Season 1 – All Episode
Season 1
Episode: 1-11
Air Date: 2014-04-14

Episode Title: Ricksy Business
Infinite (2021)

Infinite (2021)

Infinite (2021)
IMDb: N/A
N/A

Evan McCauley has skills he never learned and memories of places he has never visited. Self-medicated and on the brink of a mental breakdown, a secret group that call them…

និយាយខ្មែរThe Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)

The Knight of Shadows: Between Yin and Yang – KhmerDub (2019)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Pu Songling (Jackie Chan), a legendary demon hunter, is asked to investigate the mysterious disappearances of young girls from a small village. When he discovers evil forces are kidnapping the…

Genre: Action, Fantasy
Rogue Hostage (2021)

Rogue Hostage (2021)

Rogue Hostage (2021)
IMDb: N/A
N/A

A former Marine races against time to save a group of hostages — including his young daughter and a congressman — when armed militants take over his stepfather’s store.

Genre: Action, Thriller
Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)

Rurouni Kenshin Part III: The Legend Ends (2014)
IMDb: N/A
N/A

Shishio has set sail in his ironclad ship to bring down the Meiji government and return Japan to chaos, carrying Kaoru with him. In order to stop him in time,…

Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno

Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno

Rurouni Kenshin Part II: Kyoto Inferno
IMDb: N/A
N/A

Kenshin has settled into his new life with Kaoru and his other friends when he is approached with a request from the Meiji government. Makoto Shishio, a former assassin like…

Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)

Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)

Rurouni Kenshin Part I: Origins (2012)
IMDb: N/A
N/A

Former legendary assassin Kenshin Himura has now become a wandering samurai. Offering aid & protecting those in need as atonement for his past deeds. During this time Kenshin Himura comes…

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo
IMDb: 7.0
96 min

 

Country: 
Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance

Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance
IMDb: 8.0
112 min

   

Country: 
Eps1-10Game of Thrones Season 3 – All Episodes

Game of Thrones Season 3 – All Episodes

Game of Thrones Season 3 – All Episodes
Season 3
Episode: 1-10
Air Date: 2013-03-31

Jon meets the King-Beyond-the-Wall while his Night Watch Brothers flee south. In King’s Landing, Tyrion wants a reward, Margaery shows her charitable nature, Cersei arranges a dinner party, and Littlefinger…

Episode Title: Valar Dohaeris
Wrong Turn 2: Dead End (2007)

Wrong Turn 2: Dead End (2007)

Wrong Turn 2: Dead End (2007)
IMDb: 5.5
93 min

Retired military commander Colonel Dale Murphy hosts the simulated post-apocalyptic reality show where participants are challenged to survive a remote West Virginia wasteland. But the show turns into a nightmarish…

Country: 
Genre: Horror, Thriller
Willy’s Wonderland (2021)

Willy’s Wonderland (2021)

Willy’s Wonderland (2021)
IMDb: 5.6
88 min

When his car breaks down, a quiet loner agrees to clean an abandoned family fun center in exchange for repairs. He soon finds himself waging war against possessed animatronic mascots…

Country: 
Genre: Action, Comedy, Horror
2.0 (2018)

2.0 (2018)

2.0 (2018)
IMDb: N/A
N/A

An ornithologist who commits suicide returns as fifth force to wreack vengeance on mankind for harming birds with mobile phone radiation. The only thing that is standing in his way…

និយាយខ្មែរBrave​-KhmerDub (2012)

Brave​-KhmerDub (2012)

Brave​-KhmerDub (2012)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Brave is set in the mystical Scottish Highlands, where Mérida is the princess of a kingdom ruled by King Fergus and Queen Elinor. An unruly daughter and an accomplished archer,…

Eps9Superman & Lois Season 1 Episode 9

Superman & Lois Season 1 Episode 9

Superman & Lois Season 1 Episode 9
Season 1
Episode: 9
Air Date: 2021-06-08

Chrissy and Clark team up to piece together the significance of Smallville to Morgan Edge.

Episode Title: Loyal Subjekts
Eps8Superman & Lois Season 1 Episode 8

Superman & Lois Season 1 Episode 8

Superman & Lois Season 1 Episode 8
Season 1
Episode: 8
Air Date: 2021-06-01

Clark encourages Lois to reach out for help after noticing her reaching a breaking point. Meanwhile, Jonathan finds himself in a dangerous situation. Lastly, Kyle encourages Sarah to audition for…

Episode Title: Holding The Wrench
Eps7Superman & Lois Season 1 Episode 7

Superman & Lois Season 1 Episode 7

Superman & Lois Season 1 Episode 7
Season 1
Episode: 7
Air Date: 2021-05-25

Clark struggles to help Jordan who is grappling with a new power. Meanwhile, Lois enlists Clark’s help which leads to a surprise encounter.

Episode Title: Man of Steel
Eps6Superman & Lois Season 1 Episode 6

Superman & Lois Season 1 Episode 6

Superman & Lois Season 1 Episode 6
Season 1
Episode: 6
Air Date: 2021-05-18

Clark reconsiders his decision to let Jordan play football. Meanwhile, Lois’ continued investigation of Morgan Edge requires her to trust an unexpected ally.

Episode Title: Broken Trust
Eps1-12The Flash Season 7 Episode 12

The Flash Season 7 Episode 12

The Flash Season 7 Episode 12
Season 7
Episode: 1-12
Air Date: 2021-06-08

Cisco and Kamilla tell the team they are leaving Central City. However, Barry, Iris and Caitlin don’t have much time to digest the news because a new version of Rainbow…

Episode Title: Good-Bye Vibrations
Serie: The Flash
Loki (2021)

Loki (2021)

Loki (2021)
TMDb: 9.2
52 min

After stealing the Tesseract during the events of “Avengers: Endgame,” an alternate version of Loki is brought to the mysterious Time Variance Authority, a bureaucratic organization that exists outside of…

Status: Returning Series
Eps1Loki Season 1 Episode 1

Loki Season 1 Episode 1

Loki Season 1 Episode 1
Season 1
Episode: 1
Air Date: 2021-06-09

After stealing the Tesseract in “Avengers: Endgame,” Loki lands before the Time Variance Authority.  https://playerproxy.khfullhd.net/episodes/loki-1×1/   Download This Episode (Sever KhFullHD2)    Download This Episode (Sever Google)   

Episode Title: Glorious Purpose
Serie: Loki
Knives Out (2019)

Knives Out (2019)

Knives Out (2019)
IMDb: N/A
N/A
N/A

When renowned crime novelist Harlan Thrombey is found dead at his estate just after his 85th birthday, the inquisitive and debonair Detective Benoit Blanc is mysteriously enlisted to investigate. From…

Eps1Game of Thrones Season 2 – All Episodes

Game of Thrones Season 2 – All Episodes

Game of Thrones Season 2 – All Episodes
Season 2
Episode: 1
Air Date: 2012-04-01

Episode Title: The North Remembers
និយាយខ្មែរAquaman – KhmerDub (2018)

Aquaman – KhmerDub (2018)

Aquaman – KhmerDub (2018)
និយាយខ្មែរ
IMDb: N/A
N/A

Once home to the most advanced civilization on Earth, Atlantis is now an underwater kingdom ruled by the power-hungry King Orm. With a vast army at his disposal, Orm plans…

X2: X-Men United (2003)

X2: X-Men United (2003)

X2: X-Men United (2003)
IMDb: 7.4
134 min

Professor Charles Xavier and his team of genetically gifted superheroes face a rising tide of anti-mutant sentiment led by Col. William Stryker. Storm, Wolverine and Jean Grey must join their…

Country: