💖 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download App របស់ KhFullHD បានហើយ នៅលើ PlayStore , សូមចូល PlayStore វាយពាក្យ KhFullHD ដើម្បី Download , ឬក៏ចូល Menu ហើយយកពាក្យ KHMERFLIX APP ដើម្បី Download 💖 សូមបញ្ចាក់ ( ដាច់ខាតមិនគិតប្រាក់ពីបងប្អូនឡើយ )🤩

Hawkeye (2021)

Former Avenger Clint Barton has a seemingly simple mission: get back to his family for Christmas. Possible? Maybe with the help of Kate Bishop, a 22-year-old archer with dreams of becoming a superhero. The two are forced to work together when a presence from Barton’s past threatens to derail far more than the festive spirit.

TV Status: Returning Series

Duration: 50 min

Release:

TMDb: 8.9

Networks: