🌟 ដំណឹងល្អ 🌟 ពេលនេះយើងខ្ញុំបានបង្កើត App សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​លើ Android  ដែលមានឈ្មោះថា KhmerFlix  , 😁 ពេលនេះបងប្អូនអាច Download ដើម្បី test សាកល្បងបាន សូមចូលទៅកាន់ Menu ហើយយកពាក្យ KhmerFlix-App ដើម្បី Download ☀ (បញ្ចាក់✌️នៅតែ free ដដែល)

Kung Fu (2021)

A quarter-life crisis causes a young Chinese-American woman to drop out of college and go on a life-changing journey to an isolated monastery in China. But when she returns to find her hometown overrun with crime and corruption, she uses her martial arts skills and Shaolin values to protect her community and bring criminals to justice…all while searching for the assassin who killed her Shaolin mentor and is now targeting her.