💖 ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ KhFullHD បងប្អូននឹងបានទស្សនាភាពយន្តដែលមានគុណភាពដោយសេរីមិនគិតប្រាក់ហើយគ្មានពានិជ្ជកម្ម ( pop ads ) លោតចេញទៅក្រៅដែលនាំឲ្យរំខាន 💖 ទីនេះជាបណ្តុំភាពយន្តថ្មីៗសំបូរបែបមុនគេ 😍
សូមអធ្យាស្រ័យដោយរឿងមួយចំនួនកំពុងមានបញ្ហាយើងខ្ញុំកំពុងធ្វើការជួសជុល! ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមិនអាចតប Chat បងប្អូនបានទេដោយ FaceBook Block Chat

The King’s Avatar (2019)

Ye Xiu is the star player on an esports team that dominates the Chinese leagues of hit multiplayer titled “Glory.” His gaming days appear to have come to an abrupt halt, however, when he is forced out of his team – who are keen to accept a lucrative sponsorship deal he is vehemently opposed to.

Dejected, Ye Xiu takes a job at a late-night Internet cafe, and eventually strikes up a friendship with Chen Guo, the cafe’s owner. Eventually, Chen Guo reveals her plan – to launch a new “Glory” team led by Ye Xui. Will Ye Xiu resume his “Glory” days? And can he recruit – and train – enough fellow members to return to the top of the national rankings…and take revenge on his disloyal former teammates?

TV Status: Ended

Duration: 45 min

Release:

TMDb: 8.8

Networks: , ,